นโยบายและแนวปฏิบัติการไม่รับของขวัญ
และของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่

NO Gift Policy

วิทยาลัย มุ่งเน้นแนวทางการดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต โดยรับและปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยเฉพาะในเรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการไม่รับของขวัญ และของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
วิทยาลัยมีการประกาศ นโยบาย No Gift Policy โดยคณบดี มีการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามหลักธรรมภิบาล รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างไม่ทุจริต อย่างต่อเนื่องรวมถึงการประเมินความเสี่ยงเรื่องการจัดการเรื่องทุจริตในองค์กรอย่างเป็นระบบ

กิจกรรมสร้าง และส่งเสริมวัฒนธรรม No Gift Policy

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 วิทยาลัย ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการไม่รับของขวัญ และของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2567 คณบดี วิทยาลัยการจัดการ ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต บนพื้นฐานนโยบาย NO Gift Policy
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 วิทยาลัยการจัดการ จัดกิจกรรม Meet the Dean เพื่อรับฟังการรายงานผลการบริหารงานและความก้าวหน้าด้านต่างๆ รวมถึงการเน้นนโยบาย No Gift Policy พร้อมทั้งประกาศเจตนารมภ์ร่วมกัน
หมายเหตุ กิจกรรมสร้าง และส่งเสริมวัฒนธรรม No Gift Policy ในปีงบประมาณ 2567 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567)

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

รายงานผลตาม การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน วงเล็บที่ (4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีผลสรุปได้ดังนี้
ของขวัญและของกำนัลที่ได้รับ จำนวน (ครั้ง)
ผู้ให้ของขวัญ
1) หน่วยงานภาครัฐ
0
2) หน่วยงานภาคเอกชน
0
3) ประชาชน
0
รับในนาม
1) หน่วยงาน
0
2) รายบุคคล
0
การดำเนินการเกี่ยวกับของขวัญที่ได้รับ
1) ส่งคืนแก่ผู้ให้
0
2) ส่งมอบให้แก่หน่วยงาน
0

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการของหน่วยงาน

ไม่พบ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการของหน่วยงาน

ข้อเสนอแนะอื่นๆ ของหน่วยงานต่อนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

ไม่มี ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

คณบดี วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต บนพื้นฐานนโยบาย NO Gift Policy
สื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการไม่รับของขวัญ และของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ที่ประชาสัมพันธ์ใน Social Media

CALL CENTER: +662 206 2000 or Line: @CMMU

STUDY WITH US

We offer a world-class education at
a world-leading university in the center of Bangkok.

CONTACT

69 Vipawadee Rangsit Road
Samsennai, Phayathai District, Bangkok, Thailand 10400
  • 662 206 2000
  • Line Official: @cmmu
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Follow us

Copyright © 2023 College of Management Mahidol University. All Rights Reserved.