เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัย (Research support officer) 1 อัตรา

College of Management, Mahidol University
Bangkok, Thailand
The College of Management was established by Mahidol University in 1997 as an innovation venture in business education. We operate as a self-funding unit within Mahidol University and is designed to respond to the rapidly changing context of international business. Its founders have sought to create a model of graduate management education in Thailand that meets international standards of excellence while focused on the needs of Thai society.

เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัย (Research support officer) 1 อัตรา

จัดการระบบข้อมูลข่าวสารให้เป็นระบบ เช่น ค้นหา จัดเก็บ และรวบรวมข้อมูลข่าวสารในงานวิจัย และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานสารสนเทศในงานวิจัยให้เหมาะสมกับชนิดของข้อมูลข่าวสารและผู้รับสาร เช่น การจัดทำเวบไซต์ การเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบอินทราเน็ตและ/หรืออินเตอร์เนตในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น รวมถึงงานการจัดทำฐานข้อมูลและการจัดทำรายงานในรูปแบบต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

Job Descriptions

 • แสวงหาข้อมูลต่างๆ ที่สนับสนุนการทำวิจัย
 • พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการจัดเก็บงานวิจัยและรายงานผลงานทุนอุดหนุนวิจัย
 • จัดทำเอกสารฐานข้อมูลทางการวิจัย เช่น ทะเบียนนักวิจัย และทะเบียนโครงการวิจัยเป็นต้น
 • จัดทำสถิติข้อมูลทางการวิจัย และทำรายงานสรุปผลงานวิจัยของคณาจารย์

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการทำงาน

 • ประสานงานจัดทำและดูแลเว็บไซต์เพื่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารด้านงานวิจัย
 • เผยแพร่ข้อมูลวิจัยผ่านทางอินทราเน็ตและ/หรืออินเตอร์เน็ตในรูปแบบต่างๆ
 • ประสานงานจัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เช่น โปสเตอร์แสดงความยินดีต่างๆ

งานบริการและประสานงาน

 • ประสานงาน แจ้งข้อมูล ให้คำปรึกษา และตรวจสอบเอกสารในการขอรับทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
 • ประสานงาน แจ้งข้อมูล ให้คำปรึกษา และตรวจสอบเอกสารในการสนับสนุนงานวิจัยและจริยธรรมการวิจัยในคน
 • จัดประชุม อบรม สัมมนาและประชาสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัย และสรุปผลการพัฒนา
 • จัดหาพี่เลี้ยงเพื่อให้คำปรึกษาในการทำวิจัย
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ ในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

คุณสมบัติ

 • เพศ หญิง/ชาย (ไม่จำกัดสัญชาติ)
 • ปริญญาตรขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านเอกสารงานวิจัย และ ด้านบริหารจัดการโครงการงานวิจัย
 • ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS และ MS. Office ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Excel มีความรู้การทำ Pivot Table ได้
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี และสามารถทำงานกับชาวต่างชาติได้
 • หากมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
  • IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 4 คะแนน หรือ
  • TOEFL-ITP คะแนนรวมไม่ตำกว่า 450 คะแนน หรือ
  • TOEIC คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

   ** โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ **
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงานและมีทักษะในการประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
 • บุคลิกภาพดี มี Service mind และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้เป็นครั้งคราว

Contact HR Units

College of Management
Mahidol University
69 Viphavadee Rd., Samsennai,
Phayatai, Bangkok Thailand 10400
Tel: 0-2206-2000 Ext.5102
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact

69 Vipawadee Rangsit Road
Samsennai, Phayathai District,
Bangkok, Thailand 10400
 • 662 206 2000
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Copyright © 2021 College of Management Mahidol University. All Rights Reserved.