การเข้ารับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้ารับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2563 ของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ดร. ดวงพร อาภาศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการจัดการ กล่าวต้อนรับ โดยคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามข้อตกลงของวิทยาลัยฯ พร้อมรับข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในปี 2563 ณ ห้องประชุม 503 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

Contact

69 Vipawadee Rangsit Road
Samsennai, Phayathai District,
Bangkok, Thailand 10400
  • 662 206 2000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Copyright © 2021 College of Management Mahidol University. All Rights Reserved.