Notice: Trying to access array offset on value of type null in C:\xampp\htdocs\web\plugins\system\nrframework\NRFramework\SmartTags.php on line 147
College of Management Mahidol University (CMMU) - ข้อมูลหลักสูตร

THAI PROGRAM

Master Degree Program

วิทยาลัยการจัดการได้ดำเนินการเปิดสอนการจัดการมหาบัณฑิต หลักสูตรไทย เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาของผู้เรียน และเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด โดยมุ่งเน้นการนำหลักการที่เป็นทฤษฎีมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน

Experience the Practical Learning @ CMMU

วิทยาลัยการจัดการได้ดำเนินการเปิดสอนการจัดการมหาบัณฑิต หลักสูตรไทย เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาของผู้เรียน และเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด วิทยาลัยการจัดการได้ผลิตมหาบัณฑิตด้านการบริหารการ จัดการในสาขาต่างๆให้มีความเป็นสากล โดยมุ่งเน้นการนำหลักการที่เป็นทฤษฎีมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อให้มหาบัณฑิตจากหลักสูตรนี้เป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารจัดการ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
 • มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารการจัดการ ภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของไทย
 • มีความรู้ความเข้าใจจรรยาบรรณของวิชาชีพและสามารถนำหลักการบริหารจัดการ ที่เป็นสากลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีความสามารถในการประสานงาน การทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งการเจรจาและ ติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีความสามารถในการเป็นผู้นำ เข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของผู้นำที่มีประสิทธิผลและวิสัยทัศน์
 • มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิต มีคุณค่าต่อสังคม มีศักยภาพความเป็นผู้นำที่ดีของสังคมในอนาคต

6 องค์ประกอบหลัก "ทำไมต้องเลือกเรียนที่วิทยาลัยการจัดการ" ในหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต หลักสูตรไทย

1. Practical Learning

เชื่อมต่อโลกการแข่งขันด้วยการเรียนรู้เชิงปฎิบัติ

ทุกความสำเร็จนั้นไม่ได้เกิดจากความคิดเพียงอย่างเดียว การวัดผลของความสำเร็จในโลกอนาคตปัจจุบันนั้น วัดกันที่ ความสามารถในการนำเอาแนวคิดมาทำให้เกิดผลจริงได้มากน้อยเพียงไร และเพื่อตอบโจทย์ที่ท้าทายของอนาคต วิธีการเรียนรู้ที่ CMMU จึงได้ผสานเอาการฝึกปฎิบัติร่วมกับการเรียนรู้ในภาคทฤษฎีและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือฝึก ปฏิบัติจริงเพื่อนำไปใช้ในการทำงาน

2. Problem-Based Learning

การเรียนรู้จากปัญหาก่อให้เกิดคำตอบที่สร้างสรรค์

ในทางธุรกิจแล้ว ไม่มีคำตอบสำเร็จรูปใดแก้ได้ทุกปัญหา ด้วยวิธีการเรียนรู้จากปัญหาและจากการทำงานร่วมกันเป็นทีมจะนำมาซึ่งทางออกที่เป็นคำตอบที่หลากหลายและสร้างสรรค์ได้มากกว่าเคย ที่ CMMU เรามุ่งบ่มเพาะให้ผู้เรียนทุกคนพร้อมเดินหน้ารับกับปัญหาใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นด้วยความยินดี เพราะปัญหาใหม่นั้นเป็นบ่อเกิดของความคิดสร้างสรรค์ บ่อเกิดของมุมมองใหม่ นำไปสู่ความรู้ใหม่ และเกิดทางเลือกของคำตอบใหม่ๆ มากมายนำไปสู่โอกาศดีๆ ที่หลากหลาย

3. Smart Discussion

ศาสตร์และศิลป์แห่งการต่อยอดความรู้

ศาสตร์ของการที่จะเข้าใจความเปลี่ยนไปโลกธุรกิจได้ดี นั้นคือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านการพูดคุย การคุย การโต้แย้ง เพื่อแบ่งปันในสิ่งที่เรารู้ และรับสิ่งที่ไม่เคยรู้เข้าสู่ตัวเรา ที่สุดของศิลปะของการแลกเปลี่ยนความรู้คือการรู้ว่าคำถามใดที่จะช่วยให้เราได้เรียนรู้มากขึ้น ที่ CMMU อิสระของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไม่ได้จำกัดอยู่ในเฉพาะชั้นเรียน แต่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ความคิดเห็นของคนอื่นได้ผ่านทางสื่อ e-Learning ที่เตรียมไว้ เพื่อขยายโลกของศาสตร์ และศิลป์แห่งการต่อยอดความรู้ที่ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงได้อย่างไร้ข้อจำกัด

4. Learning Flexibility

รูปแบบการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น

รูปแบบของการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่ในรูปแบบใดรปแบบหนึ่งเท่านั้น และวิธีการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพก็ไม่ได้เกิดจากแค่การสร้างรูปแบบของการเรียนรู้ที่แตกต่าง แต่การเรียนรู้รูปแบบใดที่ทำให้ผู้เรียนเข้าใจต่างหากที่เป็นรูปแบบและวิธีการเรียนรู้ที่เกิดผลมากที่สุด ดังนั้นวธีการเรียนรู้ที่ CMMU จึงมีความหลากหลายมากกว่าแค่เข้าฟังบรรยายในชั้นเรียน แต่เป็นการผสานการเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรม การร่วมกันสร้างสรรค์ และการทำงานเป็นกลุ่มที่เอื้อให้ผู้ที่ได้เรียนเข้าใจในเนื้อหา โดยมีคณาจารย์เป็นผู้คอยสนับสนุนชี้แนะให้เกิดการเรียนรู้เพื่อทำให้เข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง

5. GURUs Sharing

จุดนัดพบของนักวิชาการและนักปฎิบัติ

ตำราไม่เคยทำให้โลกนี้เปลี่ยนแปลงหากไม่ได้นำมาใช้จริง ความรู้เพียงอย่างเดียวไม่เคยเปลี่ยนโลกนี้ได้สำเร็จ แต่ความรู้ที่ถูกนำไปปรับใช้ทำให้โลกของวันนี้ไม่ใช่โลกของเมื่อวานที่เราได้พบเห็น เพราะการเรียนแค่ในตำรานั้นไม่เพียงพอที่จะทำให้โลกนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ ส่วนหนึ่งของคณาจารย์ที่ CMMU จึงประกอบไปด้วยนักปฏิบัติที่ทำงานอยู่ในสภาพตลาดจริง รู้จริง และสามารถนำความรู้นั้นมาถ่ายทอดให้กับผู้เรียนเพื่อร่วมกันค้นหาและต่อยอดความรู้ใหม่เพื่อนำองค์ความรู้เหล่านั้นไปเปลี่ยนแปลงโลกให้วันพรุ่งนี้ดีกว่าเมื่อวานอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

6. Innovative Curriculum

นวัตกรรมของหลักสูตรทางการจัดการ
หลักสูตรที่เป็นนวัตกรรมไม่ได้หมายถึงหลักสูตรที่ครอบคลุมทุกอย่าง แต่เป็นหลักสูตรที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองของการทำงานได้อย่างแท้จริง หลายรายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนใน CMMU เป็นความรู้ที่ตลาดแรงงานต้องการแต่ยังไม่ได้ถูกบรรจุไว้ในเนื้อหาของหลักสูตรของการจัดการทั่วไป เพื่อตอบสนองความต้องการในวันนี้ และตอบสนองความต้องการของตลาดในอนาคต นั่นคือความรู้จากหลักสูตรของเรา จึงถูกสร้างสรรค์เพื่อตอบโจทย์โลกธุรกิจให้ตรงจุดอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ทำไมต้องเรียนหลักสูตรไทย

หลักสูตรไทย

Contact Admission Unit

CMMU business hours

 • 10.00 - 18.00 Weekday
 • 08.30 - 16.30 Weekend

Tel: (66) 02 206 2000 Ext.: 3201 - 3208 email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โครงสร้างหลักสูตร

นักศึกษาทุกสาขาวิชาต้องเรียนวิชาแกนครบทั้ง 5 วิชา โดยทั่วไปนักศึกษาจะต้องลงเรียนวิชาบังคับครบทุกวิชาภายใน 3 ภาคการศึกษาแรก นักศึกษาจะสามารถเข้าสอบประมวลความรู้ได้ หลังจากสอบผ่านวิชาแกนครบทั้ง 5 วิชาแล้ว (สำหรับนักศึกษารหัส 64 เป็นต้นไป)

แผน ก
วิทยานิพนธ์
แผน ข
สารนิพนธ์

1. วิชาเสริมพื้นฐานไม่มีเครดิตไม่มีเครดิต
2. หมวดวิชาบังคับ15 เครดิต15 เครดิต
3. หมวดวิชาพื้นฐานสาขา9 เครดิต9 เครดิต
4. หมวดวิชาเลือกเฉพาะสาขา6 เครดิต12 เครดิต
5. หมวดวิชาเลือกเสรี3 เครดิต
6. วิทยานิพนธ์15 เครดิต
7. สารนิพนธ์6 เครดิต
8. รวม45 เครดิต45 เครดิต
หมวดวิชาแกน (15 หน่วยกิต)
 1. Digital Business Management
 2. Thai Economy in Global Context
 3. Strategic Marketing Management
 4. Corporate Finance
 5. Contemporary Management
หมวดวิชาบังคับ (12 หน่วยกิต)
หมวดวิชาเลือก (6-12 หน่วยกิต)
วิทยานิพนธ์ (15 หน่วยกิต)
หรือ สารนิพนธ์ (6 หน่วยกิต)

รวม 45 หน่วยกิต

For more information

Contact Our Educator

10th Floor MU Building
69 Vipawadee Rangsit Road
Samsennai, Phayathai District,
Bangkok, Thailand 10400

Tel: (66) 02 206 2000
Ext.: 3201 - 3208
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย

Item Precourse Term 1
9 Credits
Term 2
9 Credits
Term 3
9 Credits
Term 4
9 Credits
Term 5
9 Credits
Total
45 Credits
1. Matriculation (ค่าบำรุงการศึกษา) - 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 150,000
2. Entrance Fee (ค่าธรรมเนียมแรกเข้า) 30,000 - - - - - 30,000
3. Tuition Fee (ค่าหน่วยกิต)1 - 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 121,500
Total Academic Expenses (ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร) 30,000 54,300 54,300 54,300 54,300 54,300 301,500
Remark
1. นักศึกษาทุกคนต้องลงเรียนไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต ค่าหน่วยกิตข้างต้นไม่รวมค่าหนังสือเรียน (Textbook)
2. ค่าเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน (เฉพาะนักศึกษาที่มีความรู้พื้นฐานไม่เพียงพอ)
 • วิชาบัญชี 7,000 บาท
 • วิชาการพัฒนาทักษะด้านการจัดการ 3,000 บาท
 • วิชาภาษาอังกฤษ 7,000 บาท
 • วิชาคณิตศาสตร์ (เฉพาะสาขาการเงิน) 7,000 บาท
 • วิชาสถิติเพื่อการจัดการ (ยกเว้นสาขาการเงิน) 2,000 บาท

การสำเร็จการศึกษา

 1. มีเวลาศึกษาตลอดหลักสูตรไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
 2. ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามโครงสร้างของหลักสูตร และได้รับสัญลักษณ์แสดงผลการศึกษา ตามเกณฑ์ที่กำหนด
 3. ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
 4. สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
 5. สอบผ่านการป้องกันวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ 
 6. ส่ง รูปเล่มวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ ที่จัดพิมพ์ตามจำนวนและตามรูปแบบที่วิทยาลัยการจัดการกำหนด
 7. ต้องได้คะแนนสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศของวิทยาลัย

Contact

69 Vipawadee Rangsit Road
Samsennai, Phayathai District,
Bangkok, Thailand 10400
 • 662 206 2000
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Copyright © 2021 College of Management Mahidol University. All Rights Reserved.