THAI PROGRAM

Master Degree Program

วิทยาลัยการจัดการได้ดำเนินการเปิดสอนการจัดการมหาบัณฑิต หลักสูตรไทย เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาของผู้เรียน และเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด โดยมุ่งเน้นการนำหลักการที่เป็นทฤษฎีมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน

สาขาการตลาด

สาขาการตลาด มุ่งเน้นการสร้างกระบวนการคิด อย่างเป็นระบบสร้างทักษะในการคิดและวิเคราะห์ลูกค้า เรียนรู้กระบวนการวิจัย การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การทำตลาดค้าปลีก การแสวงหาช่องทางการตลาดใหม่ๆ การสร้างแบรนด์ให้กับผลิตภัณฑ์ การสื่อสารที่เข้าถึงตลาดและผู้บริโภค รวมถึงการนำเอาแนวคิดมาใช้ปฏิบัติในโลกการตลาดที่เป็นจริงได้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถตอบสนองกับความต้องการที่ไม่หยุดนิ่งของผู้บริโภค

** ต้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี **

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

สาขาวิชานี้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด ที่มีพื้นฐานทั้งในเชิงทฤษฎีและการลงมือฝึกฝนปฏิบัติจริง ในด้าน

 • การสร้างแบรนด์ (Branding)
 • การวิจัยทางการตลาด (Marketing Research)
 • การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Analytics)
 • การสื่อสารการตลาดในยุคดิจิทัล (Marketing Communication in the Digital Era)
 • การตลาดค้าปลีก (Retail Marketing)
 • การตลาดดิจิทัล (Online Marketing)

โอกาสในการทำงานในอนาคต

ตำแหน่งงานในอนาคตของผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสาขานี้ ครอบคลุมในทุกตำแหน่งงานด้านการตลาด ตั้งแต่ นักการ ตลาด นักสื่อสารการตลาด นักสร้างแบรนด์ นักวิเคราะห์ผู้บริโภค ที่ปรึกษาการตลาด ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ผู้บริหารการตลาดระดับสูง (Chief Marketing Officer) ครอบคลุมหลากหลายธุรกิจและอุตสาหกรรม

 • ธุรกิจค้าปลีก (Retailing), พาณิชย์ (Trading)
 • อุตสาหกรรมบริการ (Service Industry)
 • การสื่อสารการตลาด (Marketing Communication)
 • การวิจัยทางการตลาด (Marketing Research)

รายละเอียดหลักสูตร

 • ภาคพิเศษ
 • เรียน 3 วันต่อสัปดาห์
 • วันธรรมดา 18.00 – 21.00 น.และ/หรือ
  วันเสาร์ อาทิตย์ 9.00 - 12.00 น. และ/หรือ 13.30 - 16.30 น.
 • ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตรประมาณ 18 เดือน

***ตารางเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมในแต่ละเทอม

Contact and Enquiries

CMMU regular business hours
 • Open 10.00 - 18.00 Weekday
 • Open 08.30 - 16.30 Weekend
 • โครงสร้างหลักสูตร

  นักศึกษาทุกสาขาวิชาต้องเรียนวิชาแกนครบทั้ง 5 วิชา โดยทั่วไปนักศึกษาจะต้องลงเรียนวิชาบังคับครบทุกวิชาภายใน 3 ภาคการศึกษาแรก นักศึกษาจะสามารถเข้าสอบประมวลความรู้ได้ หลังจากสอบผ่านวิชาแกนครบทั้ง 5 วิชาแล้ว (สำหรับนักศึกษารหัส 64 เป็นต้นไป)

  หมวดวิชาแกน
  (15 หน่วยกิต)
  • Digital Business Management
  • Thai Economy in Global Context
  • Strategic Marketing Management
  • Corporate Finance
  • Contemporary Management
  หมวดวิชาบังคับ (ตามวิชาเอก)
  (12 หน่วยกิต)
  • Consumer Behavior
  • Marketing Communication in the Digital Era
  • Marketing Research
  • Seminar in Marketing
  วิทยานิพนธ์ (15 หน่วยกิต) หรือ
  สารนิพนธ์ (6 หน่วยกิต)
  หมวดวิชาเลือก (ตามวิชาเอก)
  (6-12 หน่วยกิต)
  • New Product and Platform Development
  • Brand Strategy
  • Digital Marketing and Analytics
  • Retail Marketing
  • Big Data Marketing
  • Marketing Innovation
  • Business and Sales Pitching Strategy
  รวม 45 หน่วยกิต
 • ข้อมูลรายวิชา

  • Contemporary Management (หลักการจัดการแบบองค์รวม)

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการจัดการ วิวัฒนาการของทฤษฎีการจัดการ คุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม วัฒนธรรมองค์กรและสภาพแวดล้อม การวางแผนและกำหนดเป้าหมาย การพัฒนากลยุทธ์และการนำไปปฏิบัติ การออกแบบองค์กร การบริหารคน ภาวะผู้นำ การติดต่อสื่อสาร การบริหารเปลี่ยนแปลง นวัตกรรม การประกันคุณภาพ และองค์กรแห่งการเรียนรู้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการในบริบทของเอเซียน

   Digital Business Management (การจัดการธุรกิจดิจิตัล)

   ระบบสารสนเทศจากมุมมองของธุรกิจ การระบุความต้องการระบบสารสนเทศขององค์กร เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ระบบเพื่อช่วยสนับสนุนความต้องการจากระดับปฏิบัติการ จนถึงระดับกลยุทธ์ การพัฒนาระบบและการจัดหาระบบ

   Strategic Marketing Management (การจัดการทางการตลาดเชิงกลยุทธ์)

   การตลาดในองค์กรและสังคม การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า การบริหารกระบวนการทางการตลาด และการวางแผนการตลาด ระบบข้อมูลข่าวสารและการวิจัยทางการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด การวิเคราะห์ตลาดผู้บริโภคและพฤติกรรมผู้ซื้อ การวิเคราะห์ตลาดธุรกิจและพฤติกรรม การวิเคราะห์อุตสาหกรรมและคู่แข่ง การวัดและการประมาณการอุปสงค์ของตลาด การแบ่งตลาดออกเป็นส่วนๆ และการเลือกตลาดเป้าหมาย การสร้างความแตกต่างและการวางตำแหน่งทางการตลาด การพัฒนา ทดสอบ และการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ กลยุทธ์การบริหารวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การออกแบบกลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับผู้นำ ผู้ท้าทาย ผู้ตามและผู้ชำนาญเฉพาะส่วน การออกแบบกลยุทธ์สำหรับตลาดระดับสากล การบริหารสายผลิตภัณฑ์ ตราสินค้าและการบรรจุ การบริหารธุรกิจการให้บริการ การเลือกและการบริหารช่องทางการตลาด การบริหารผู้ค้าปลีก ค้าส่ง และระบบการกระจายสินค้า การออกแบบการติดต่อสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ การออกแบบตลาดทางตรงและการสร้างสัมพันธ์กับชุมชน การบริหารงานขาย การประเมินผลและการควบคุมผลการดำเนินงานทางการตลาด

   Finance (การจัดการทางการเงิน)

   การจัดการทางการเงิน การคำนวณมูลค่าของเงิน งบการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน การวางแผนเงินทุนระยะยาว การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การบริหารสินทรัพย์หมุนเวียน การจัดหาเงินทุนระยะสั้น ดอกเบี้ยและโครงสร้างอัตราดอกเบี้ย หุ้นกู้และการหามูลค่าหุ้นกู้ ความเสี่ยงของหุ้นกู้ ความเสี่ยงและผลตอบแทน แบบจำลองผลตอบแทนที่ดุลยภาพ หุ้นสามัญและการหามูลค่าหุ้นสามัญ ต้นทุนเงินทุน การงบประมาณลงทุน การประมาณกระแสเงินสด การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการลงทุน การรีไฟแนนซ์ โครงสร้างเงินทุน การจ่ายเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืน การบริหารความเสี่ยงและอนุพันธ์ทางการเงิน

   Thai Economy in Global Context (เศรษฐกิจไทยในบริบทโลก)

   จุลเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์และอุปทาน ความยืดหยุ่น นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้อง การจัดการผลิต ต้นทุน ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ตลาดผูกขาด ตลาดแข่งขันแบบผู้ขายมากราย ตลาดแบบผู้ขายน้อยราย ทฤษฎีเกมส์ ความล้มเหลวของตลาด เศรษฐศาสตร์ระดับมหภาค การวัดผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ อัตราการว่างงาน นโยบายการเงิน นโยบาย การคลัง วงจรธุรกิจ การค้าขายระหว่างประเทศ และ การเงินระหว่างประเทศ
  • พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior)

   ความหลากหลายของพฤติกรรมผู้บริโภค การวิจัยผู้บริโภค การแบ่งกลุ่มทางการตลาด การจูงใจผู้บริ โภค บุคลิกภาพและพฤติกรรมผู้บริโภค การรับรู้ของผู้บริโภค การเรียนรู้ทัศนคติและพฤติกรรมผู้บริโภค อิทธิพลที่มีต่อพฤติกรรมผู้บริโภค กลุ่มอ้างอิงและครอบครัว ระดับชั้นทางสังคม อิทธิพลของวัฒนธรรม วัฒนธรรมย่อย วัฒนธรรมข้ามชนิดและระดับชั้นทางสังคม ต่อพฤติกรรมของ ผู้บริโภค การแพร่ของนวัตกรรมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค

   การสื่อสารการตลาดในยุคดิจิทัล (Marketing Communication in the Digital Age)

   ทฤษฎีพื้นฐานด้านการสื่อสารการตลาดและการประยุกต์เครื่องมือการสื่อสารการตลาด ในยุคดิจิตอล พัฒนาการของรูปแบบเครื่องมือสื่อสารในแบบดั้งเดิม การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง การส่งเสริมการขายรูปแบบต่างๆ เครื่องมือสื่อสารใหม่ๆ ในยุคดิจิตอล ที่เหมาะสมกับพฤติกรรม ผู้บริโภคในปัจจุบัน

   การวิจัยการตลาด (Marketing Research)

   การรู้เห็นกําหนดปัญหาทางการตลาด แนวคิดการวิจัยการตลาด กระบวนการวิจัย ระเบียบวิธีการและการประยุกต์ผลการวิจัยเชิงกลยุทธ์ การออกแบบการวิจัย ทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพและ การวิจัยเชิงปริมาณ การออกแบบเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยในการ ตัดสินใจทางการตลาด

   สัมมนาทางการตลาด (Seminar in Marketing)

   การวิเคราะห์กรณีศึกษากับทฤษฎีทางการตลาด หัวข้อการตลาดเทคโนโลยี วัฒนธรรม การบันเทิงและการตลาด การตลาดการกีฬา วัฒนธรรมการบริโภคและการตลาด การสอบถามตามบริบท และประสบการณ์ผู้บริโภค การสร้างแนวคิดนวัตกรรม
  • การตลาดการบริการ (Services Marketing)

   วิเคราะห์เชิงลึกในข้อแตกต่างทางการจัดการการตลาดระหว่างสินค้าและบริการกรณีศึกษารูปแบบการบริการต่างๆ การจัดการการตลาดในภาคธุรกิจบริการ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการและลูกค้า กระบวนการในการให้บริการ ความพึงพอใจของลูกค้า และคุณภาพของการให้บริการ

   กลยุทธ์ช่องทางการตลาด (Marketing Channel Strategies)

   การวิเคราะห์ระบบของความสัมพันธ์ ความเกี่ยวพันระหว่างองค์กรที่ทำการผลิตสินค้าและบริการกับผู้บริโภคทั้งที่เป็นภาคอุตสาหกรรม สถาบันต่างๆ หรือผู้บริโภคโดยตรง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงสร้างการจัดจำหน่าย ผู้ผลิต ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก บริษัทขนส่ง และผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดจำหน่ายอื่นๆ การวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมของความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในช่องทาง การใช้อำนาจของสมาชิก ความขัดแย้งระหว่างสมาชิก และการสื่อสารระหว่างกัน ผลกระทบจากนโยบายของภาครัฐและข้อจำกัดต่างๆ

   การตลาดค้าปลีก (Retail Marketing)

   การตลาดสำหรับการค้าปลีกและกลยุทธ์การขายปลีก การจัดการร้านค้าแบบมีหน้าร้านและไม่มีหน้าร้าน การวิเคราะห์ตลาดการค้าปลีก การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ซื้อ การจัดการหมวดหมู่สินค้า การจัดแผนผังร้านค้าและการสร้างภาพทัศน์ร้านค้า การวิเคราะห์ผลกำไร ขาดทุนของร้านค้าปลีก การตลาดทางตรง และการขายตรง

   กลยุทธ์ตราสินค้า (Brand Strategy)

   แนวคิดการสร้างตราสินค้า การพัฒนาตราสินค้า การวางตำแหน่งตราสินค้า การสื่อสารผ่านตราสินค้า การสร้างความแตกต่างสำหรับสินค้าและบริการด้วยตราสินค้า การสร้างความเชื่อมโยงของตราสินค้าและภาพลักษณ์ของตราสินค้า กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างตราสินค้า การสร้างความภักดีและความเที่ยงธรรมต่อตราสินค้า

   การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management)

   เทคนิคการทำวิจัยลูกค้า เทคนิควิธีการแบ่งกลุ่มลูกค้าและการเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าถึงปัจจัยที่สำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จ ในการนำเทคนิควิธีดังกล่าวไปปฏิบัติ วิธีการใช้ข้อมูลของลูกค้าในการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ซึ่งจะเพิ่มความจงรักภักดีของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการ

   กลยุทธ์การนำเสนอการขายและธุรกิจ (Business and Sales Pitching Strategy)

   แนวการศึกษาและความสำคัญของกลยุทธ์ต่างๆ ในการนำเสนอตัวแบบธุรกิจ แผนธุรกิจเต็มรูปแบบและการขาย กลยุทธ์การกำหนดขอบเขตข้อมูลธุรกิจเพื่อการนำเสนอภายใต้สถานการณ์ต่างๆ กลยุทธ์เพื่อนำเสนอตัวแบบธุรกิจต่อนักลงทุนสาธารณะ ภายใต้เวลาจำกัด กลยุทธ์เพื่อการนำเสนอตัวแบบธุรกิจต่อนักลงทุนภายในห้องโดยสารเคลื่อนที่ระหว่างชั้นของอาคารสำนักงาน ภายใต้เวลาจำกัด กลยุทธ์ การนำเสนอแผนธุรกิจแบบเต็มรูปแบบต่อธนาคาร สถาบันการเงิน และ นักลงทุนสถาบัน กลยุทธ์การนำเสนอแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจเพื่อการเจรจาต่อรองกับเจ้าหนี้ กลยุทธ์การนำเสนอแผนธุรกิจเพื่อการเจรจาต่อรองการจัดซื้อวัตถุดิบกับผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบ กลยุทธ์การนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่อลูกค้า เป้าหมาย กลยุทธ์การนำเสนอการขายตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล กลยุทธ์การพัฒนาทักษะการสื่อสารโดยการใช้ภาษากาย อารมณ์ความรู้สึก การสื่อสารด้วยวาจาและทางพฤติกรรม กลยุทธ์เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงจากการนำเสนอตัวแบบธุรกิจ แผนธุรกิจเต็มรูป และการขายภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ที่ มีความไม่แน่นอนหรือไม่เป็นไปตามคาดหวัง

   การพัฒนาผลิตภัณฑ์และรูปแบบธุรกิจใหม่ (New Product and Platform Development)

   การบริหารจัดการและเทคนิคการวิเคราะห์เพื่อการออกแบบและบริหารจัดการสินค้าบริการใหม่ๆ การวิเคราะห์ตลาด การพัฒนาแนวคิดและรูปแบบในการเข้าสู่ตลาด การปรับแนวคิดและรูปแบบตามความต้องการของลูกค้า การเลือกแนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และรูปแบบธุรกิจ และการพัฒนา ส่วนประสมทางการตลาดสำหรับสินค้าบริการหรือรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ วิธีการทดสอบตลาดและวิธีการบริหารวงจรผลิตภัณฑ์

   นวัตกรรมการตลาด (Marketing Innovation)

   แนวคิดและรูปแบบของนวัตกรรม การบริหารจัดการสินค้า บริการ และกระบวนการโครงสร้างรูปแบบธุรกิจ แหล่งที่มาของนวัตกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การแผ่กระจายของนวัตกรรมทรัพย์สินทางปัญญา การนำนวัตกรรมไปใช้ในเชิงพาณิชย์ให้ประสบความสำเร็จ

   การวิเคราะห์และการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing and Analytics)

   แนวโน้มและความสำคัญของการตลาดดิจิทัล วางแผนการบริหารจัดการและการลงมือปฏิบัติให้กิจกรรมการตลาดดิจิทัลประสบความสำเร็จ ทั้งการสร้างแบรนด์ การสร้างยอดขายโดยใช้เทคนิคการตลาดดิจิทัลรูปแบบต่างอาทิ เครื่องมือการตลาดด้านการค้นหาข้อมูล การโฆษณาออนไลน์ การตลาดผ่านจดหมายอิเล็คทรอนิคส์และสื่อสังคมออนไลน์และมือถือ การวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพการใช้ เครื่องมือการตลาดดิจิทัล

   การตลาดฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Marketing)

   แนวคิดทฤษฎีและการประยุกต์ฐานข้อมูลทางการตลาดและการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้ซอฟต์แวร์ที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดเตรียมข้อมูล วิเคราะห์รูปแบบ ประเมินผลและการนำไปใช้งานวิธีการสร้างรูปแบบความสัมพันธ์ทั้งวิธีที่เจาะจงผลลัพธ์และวิธีที่ใช้ค้นหารูปแบบหรือแนวโน้ม การประยุกต์ผลการวิเคราะห์รูปแบบข้อมูลเพื่อจัดกลุ่มลูกค้า จัดวางตำแหน่งทางการตลาดของสินค้าหรือแบรนด์ โมเดลส่วนประสมการตลาด การพยากรณ์พฤติกรรมผู้บริโภค การคำนวณมูลค่าของลูกค้า และการวางกลยุทธ์การตลาดอื่นๆ

 • ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่าย

  Item Precourse Term 1 Term 2 Term 3 Term 4 Term 5 Total
  1. Matriculation (ค่าบำรุงการศึกษา) - 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 150,000
  2. Entrance Fee (ค่าธรรมเนียมแรกเข้า) 30,000 - - - - - 30,000
  3. Tuition Fee (ค่าหน่วยกิต)1 - 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 121,500
  Total Academic Expenses (ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร) 30,000 54,300 54,300 54,300 54,300 54,300 301,500
  Remark
  1. นักศึกษาทุกคนต้องลงเรียนไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต ค่าหน่วยกิตข้างต้นไม่รวมค่าหนังสือเรียน (Textbook)
  2. ค่าเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน (เฉพาะนักศึกษาที่มีความรู้พื้นฐานไม่เพียงพอ)
  • วิชาบัญชี 7,000 บาท
  • วิชาการพัฒนาทักษะด้านการจัดการ 3,000 บาท
  • วิชาภาษาอังกฤษ 7,000 บาท
  • วิชาคณิตศาสตร์ (เฉพาะสาขาการเงิน) 7,000 บาท
  • วิชาสถิติเพื่อการจัดการ (ยกเว้นสาขาการเงิน) 2,000 บาท
 • การสำเร็จการศึกษา

  วิทยาลัยการจัดการจะเสนอขออนุมัติปริญญาบัตรในการจบการศึกษา ให้แก่นักศึกษาที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้
  1. มีเวลาศึกษาตลอดหลักสูตรไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
  2. ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามโครงสร้างของหลักสูตร และได้รับสัญลักษณ์แสดงผลการศึกษา ตามเกณฑ์ที่กำหนด
  3. ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
  4. สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
  5. สอบผ่านการป้องกันวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ 
  6. ส่ง รูปเล่มวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ ที่จัดพิมพ์ตามจำนวนและตามรูปแบบที่วิทยาลัยการจัดการกำหนด
  7. ต้องได้คะแนนสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศของวิทยาลัย

หัวหน้าสาขา

ดร.บุญยิ่ง คงอาชาภัทร

 • 02 206 2000 ต่อ 2113
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ห้อง 1410 ชั้น 14 อาคารมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต

นวลวรรณ แก่นสวาท (พี่ปุ๊ก)
ติดต่อผู้ประสานงานสาขา

ติดต่อผู้ประสานงานสาขา

หากท่านมีข้อสงสัยในสาขา หรือเนื้อหาวิชาของสาขา กรุณาติดต่อผู้ประสานงานสาขาได้ในเวลาดังต่อไปนี้
 • วันธรรมดา (10:00 - 18:00)
 • วันหยุดเสาร์อาทิตย์ (08:30 - 16:30) (ยกเว้นวันหยุดนขัตฤกษ์)
 • 02 206 2000 ต่อ 3202

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • ชั้น 10 อาคารมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต

Contact

69 Vipawadee Rangsit Road
Samsennai, Phayathai District,
Bangkok, Thailand 10400
 • 662 206 2000
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Copyright © 2021 College of Management Mahidol University. All Rights Reserved.