Notice: Trying to access array offset on value of type null in C:\xampp\htdocs\web\plugins\system\nrframework\NRFramework\SmartTags.php on line 147
College of Management Mahidol University (CMMU) - สาขาทุนมนุษย์และการจัดการองค์กร

THAI PROGRAM

Master Degree Program

วิทยาลัยการจัดการได้ดำเนินการเปิดสอนการจัดการมหาบัณฑิต หลักสูตรไทย เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาของผู้เรียน และเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด โดยมุ่งเน้นการนำหลักการที่เป็นทฤษฎีมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน

สาขาทุนมนุษย์และการจัดการองค์กร

หลักสูตรนี้เน้นติดอาวุธให้ HR ไม่ว่าจะเป็น HR มืออาชีพ, ผู้ฝึกอบรม (trainer), ที่ปรึกษา (consultant) หรือ ผู้บริหาร (managent) ด้วยความรู้แบบบูรณาการควบคู่กัน ทั้งทางธุรกิจ ความเข้าใจทางด้านการจัดการและการพัฒนาทุนมนุษย์ ทั้ง Human Resource Management - (HRM) & Human Resource Development (HRD) เพราะการจัดการและการพัฒนาทุนมนุษย์เป็นเรื่องที่ต้องทำควบคู่กัน เพราะบุคลากรเป็นทรัพยากรและสินทรัพย์ที่สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ ดังนั้นการเรียนรู้การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ (change & disruption) จึงมีความสำคัญอย่างมาก

 • สาขาทุนมนุษย์และการจัดการองค์กร (HO) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ และเป็นตัวจริงในการบริหารงานภายในองค์กร
 • สาขานี้เป็นหลักสูตรพิเศษที่พัฒนาให้เหมาะกับองค์กรยุคดิจิดัล หรือการทำงานในโลกปัจจุบัน หลักสูตรเน้นการเรียนรู้จริง (practical learning)

HR สมัยนี้ไม่ใช่แค่สรรหาคนมาทำงาน ดูแค่เรื่องขาด ลา มา สาย เพราะสาขาทุนมนุษย์และการจัดการองค์กรให้มากกว่านั้น เราเน้นการพัฒนา HR ให้เป็นนักคิดวิเคราะห์ที่วางแผนเป็น พร้อมเป็นพันธมิตรกับสายงานหรือฝ่ายต่าง (Business Partner) ควบคู่กับการพัฒนาองค์กรเชิงกลยุทธ์ที่สามารถตอบโจทย์ที่เปลี่ยนแปลงไปขององค์กร เช่น การวางแผนบุคคลกร (Succession planning) การจัดการคนเก่ง (Talent management) และการออกแบบโครงสร้างองค์กร (Organization design) เราจึงแตกต่างจากหลักสูตร HR ทั่วๆ ไป

 • เข้าใจการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ บุคลากร และองค์กรเชิงกลยุทธ์ (Strategic HR) ในยุคดิจิดัล หรือการทำงานในโลกปัจจุบัน
 • หลักสูตรเดียวได้ครบทั้ง HRM & HRD แถมมีความรู้เรื่องด้านธุรกิจและกลยุทธ์ พร้อมด้วยทักษะต่างๆเหล่านี้ ที่จะทำให้คุณเป็น HR แบบครบเครื่อง
 • บริหารงาน HR ด้วย Technical Skills และ จัดการคนด้วยใจ จากการเพิ่มทักษะทางด้าน Soft Skills
 • เพิ่มภาวะผู้นำ การนำเสนออย่างมืออาชีพ ทักษะการเจรจาต่อรอง และการทำงานเป็นทีม

นอกจากนั้นคุณยังมีโอกาสได้เรียนรู้ "ประสบการณ์ตรง" จาก GURUs ในองค์กรระดับแนวหน้า อย่าง SCG, DHL, Central Group, SHOPEE เพื่อก้าวไปเป็นผู้บริหารมืออาชีพด้วยกิจกรรม และการดูงานกับองค์กรชั้นนำ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่ทำงานและผู้ที่สนใจจะทำงานในสายงานทรัพยากรบุคคล
 • พนักงานในสายงานอื่นที่สนใจเรื่องการบริหารคนเพื่อเตรียมตัวขึ้นเป็นผู้จัดการ

โอกาสในการทำงานในอนาคต

 • HR Profession
 • Managers

รายละเอียดหลักสูตร

 • ภาคพิเศษ
 • เรียน 3 วันต่อสัปดาห์
 • วันธรรมดา 18.00 – 21.00 น.และ/หรือ
  วันเสาร์ อาทิตย์ 9.00 - 12.00 น. และ/หรือ 13.30 - 16.30 น.
 • ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตรประมาณ 18 เดือน

***ตารางเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมในแต่ละเทอม

Contact and Enquiries

CMMU regular business hours
 • Open 10.00 - 18.00 Weekday
 • Open 08.30 - 16.30 Weekend
 • โครงสร้างหลักสูตร

  นักศึกษาทุกสาขาวิชาต้องเรียนวิชาแกนครบทั้ง 5 วิชา โดยทั่วไปนักศึกษาจะต้องลงเรียนวิชาบังคับครบทุกวิชาภายใน 3 ภาคการศึกษาแรก นักศึกษาจะสามารถเข้าสอบประมวลความรู้ได้ หลังจากสอบผ่านวิชาแกนครบทั้ง 5 วิชาแล้ว

  หมวดวิชาแกน
  (15 หน่วยกิต)
  • Digital Business Management
  • Thai Economy in Global Context
  • Strategic Marketing Management
  • Corporate Finance
  • Contemporary Management
  หมวดวิชาบังคับ (ตามวิชาเอก)
  (12 หน่วยกิต)
  • Organization Behavior and Human Resource Management
  • Business Research
  • Strategic Human Resource Development and Coaching
  • Human Resources Planning and Development
  วิทยานิพนธ์ (15 หน่วยกิต) หรือ
  สารนิพนธ์ (6 หน่วยกิต)
  หมวดวิชาเลือก (ตามวิชาเอก)
  (6-12 หน่วยกิต)
  • Laws Relating to Labour
  • Organization Development and Management for Changes
  • Reward and Performance Management
  • Business Communication and the Consulting Process
  • Organizational Structure and Design
  • Seminar in Management
  • Leadership and Managerial Negotiation Strategy
  • Workforce planning and HR Business Partners
  • Corporate Sustainability Management and Strategy
  รวม 45 หน่วยกิต
 • ข้อมูลรายวิชา

  • Contemporary Management (หลักการจัดการแบบองค์รวม)

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการจัดการ วิวัฒนาการของทฤษฎีการจัดการ คุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม วัฒนธรรมองค์กรและสภาพแวดล้อม การวางแผนและกำหนดเป้าหมาย การพัฒนากลยุทธ์และการนำไปปฏิบัติ การออกแบบองค์กร การบริหารคน ภาวะผู้นำ การติดต่อสื่อสาร การบริหารเปลี่ยนแปลง นวัตกรรม การประกันคุณภาพ และองค์กรแห่งการเรียนรู้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการในบริบทของเอเซียน

   Digital Business Management (การจัดการธุรกิจดิจิตัล)

   ระบบสารสนเทศจากมุมมองของธุรกิจ การระบุความต้องการระบบสารสนเทศขององค์กร เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ระบบเพื่อช่วยสนับสนุนความต้องการจากระดับปฏิบัติการ จนถึงระดับกลยุทธ์ การพัฒนาระบบและการจัดหาระบบ

   Strategic Marketing Management (การจัดการทางการตลาดเชิงกลยุทธ์)

   การตลาดในองค์กรและสังคม การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า การบริหารกระบวนการทางการตลาด และการวางแผนการตลาด ระบบข้อมูลข่าวสารและการวิจัยทางการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด การวิเคราะห์ตลาดผู้บริโภคและพฤติกรรมผู้ซื้อ การวิเคราะห์ตลาดธุรกิจและพฤติกรรม การวิเคราะห์อุตสาหกรรมและคู่แข่ง การวัดและการประมาณการอุปสงค์ของตลาด การแบ่งตลาดออกเป็นส่วนๆ และการเลือกตลาดเป้าหมาย การสร้างความแตกต่างและการวางตำแหน่งทางการตลาด การพัฒนา ทดสอบ และการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ กลยุทธ์การบริหารวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การออกแบบกลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับผู้นำ ผู้ท้าทาย ผู้ตามและผู้ชำนาญเฉพาะส่วน การออกแบบกลยุทธ์สำหรับตลาดระดับสากล การบริหารสายผลิตภัณฑ์ ตราสินค้าและการบรรจุ การบริหารธุรกิจการให้บริการ การเลือกและการบริหารช่องทางการตลาด การบริหารผู้ค้าปลีก ค้าส่ง และระบบการกระจายสินค้า การออกแบบการติดต่อสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ การออกแบบตลาดทางตรงและการสร้างสัมพันธ์กับชุมชน การบริหารงานขาย การประเมินผลและการควบคุมผลการดำเนินงานทางการตลาด

   Finance (การจัดการทางการเงิน)

   การจัดการทางการเงิน การคำนวณมูลค่าของเงิน งบการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน การวางแผนเงินทุนระยะยาว การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การบริหารสินทรัพย์หมุนเวียน การจัดหาเงินทุนระยะสั้น ดอกเบี้ยและโครงสร้างอัตราดอกเบี้ย หุ้นกู้และการหามูลค่าหุ้นกู้ ความเสี่ยงของหุ้นกู้ ความเสี่ยงและผลตอบแทน แบบจำลองผลตอบแทนที่ดุลยภาพ หุ้นสามัญและการหามูลค่าหุ้นสามัญ ต้นทุนเงินทุน การงบประมาณลงทุน การประมาณกระแสเงินสด การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการลงทุน การรีไฟแนนซ์ โครงสร้างเงินทุน การจ่ายเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืน การบริหารความเสี่ยงและอนุพันธ์ทางการเงิน

   Thai Economy in Global Context (เศรษฐกิจไทยในบริบทโลก)

   จุลเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์และอุปทาน ความยืดหยุ่น นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้อง การจัดการผลิต ต้นทุน ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ตลาดผูกขาด ตลาดแข่งขันแบบผู้ขายมากราย ตลาดแบบผู้ขายน้อยราย ทฤษฎีเกมส์ ความล้มเหลวของตลาด เศรษฐศาสตร์ระดับมหภาค การวัดผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ อัตราการว่างงาน นโยบายการเงิน นโยบาย การคลัง วงจรธุรกิจ การค้าขายระหว่างประเทศ และ การเงินระหว่างประเทศ
  • พฤติกรรมองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Organization Behavior and Human Resource Management)

   ความหมายของพฤติกรรมองค์การ พื้นฐานของพฤติกรรมส่วนบุคคล การยอมรับและ การตัดสินใจส่วนบุคคล คุณค่า ทัศนคติและความพึงพอใจในงาน บทบาทการสร้างแรงจูงใจและการนําไปประยุกต์ พื้นฐานของพฤติกรรมกลุ่ม การติดต่อสื่อสารและการตัดสินใจกลุ่ม อํานาจและการเงิน ความขัดแย้ง การต่อรองและพฤติกรรมระหว่างกลุ่ม ความเป็นผู้นําและคุณธรรมจริยธรรมของผู้นําโครงสร้างองค์กร การออกแบบองค์กร นโยบายด้านทรัพยากรบุคคล วัฒนธรรมองค์กรและสภาพแวดล้อม ความ กดดันในการทํางาน การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงองค์กร

   การวิจัยธุรกิจ (Business Research)

   ปรัชญาและแนวคิดทางการวิจัยธุรกิจ ระเบียบวิธีวิจัย การกําหนดประเด็นปัญหา การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การกําหนดตัวแปรและสมมติฐานการวิจัย การกําหนดประชากรและการ สุ่มตัวอย่าง การออกแบบวิจัย แหล่งและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทํารายงานและการนําเสนอผลการวิจัย

   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์และการฝึกสอน (Strategic Human Resource Development and Coaching)

   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ องค์กรแห่งการเรียนรู้ การประเมินทักษะและสายอาชีพ การใช้ข้อมูลย้อนกลับ 360 องศา แผนปฏิบัติการในการพัฒนาในงานและในสายอาชีพ และเทคนิคการสอนงาน

   การวางแผนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Planning and Development)

   วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กรโดยการนําคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของแต่ละบุคคล หรือพฤติกรรมที่แยกคัดจากกลุ่มผู้ปฏิบัติงานดีกับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในระดับปานกลางมาใช้ การคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรมและพัฒนา การวางแผนและการส่งเสริมให้ได้รับความสําเร็จ วิธีการการจําแนกคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในแบบต่าง ๆ
  • กฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน (Laws Relating to Labour)

   กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตการทำงานของผู้ใช้แรงงาน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นปัญหาทางกฎหมายกับการจัดการ และแสวงหาข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหรือสร้างสรรค์ระบบกฎหมายด้านแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน การแรงงานสัมพันธ์ ความปลอดภัยในการทำงาน การให้ความคุ้มครองแรงงานสตรีและเด็ก สวัสดิการ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในส่วนที่เกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงาน กฎหมายประกันสังคม กฎหมายโรงงาน พระราชบัญญัติการส่งเสริมการลงทุน กฎหมายว่าด้วยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและอื่นๆ

   การพัฒนาองค์การและการจัดการเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Organization Development and Management for Changes)

   ปัจจัยแวดล้อมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขององค์การ ทั้งทางด้านเทคโนโลยี โครงสร้างองค์การ พฤติกรรมรูปแบบของการเปลี่ยนแปลง การจัดองค์การและกลยุทธ์ในการบริหารการจัดการ การสร้างบรรยากาศที่ดีเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การ การจูงใจบุคลากรในหน่วยงาน การปรับปรุงองค์การ การควบคุมคุณภาพงาน การใช้ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื่นๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

   รางวัลและการจัดการการปฏิบัติการ (Reward and Performance Management)

   แนวคิดทางตรรกภายใน ความแตกต่างที่รู้เห็นและให้รางวัลระหว่างบุคลากรที่ทำงาน อย่างเดียวกัน ความสัมพันธ์ระหว่างการให้รางวัลกับแนวคิดการทำงาน การใช้แนวทางต่างๆในระบบการให้รางวัล

   การสื่อสารทางธุรกิจและกระบวนการให้คำปรึกษา (Business Communication and the Consulting Process)

   ความจำเป็นของการสื่อสารที่ก้าวหน้าขึ้นและรูปแบบการสื่อสารสำหรับองค์กรที่มีสถานะต่างกัน การสื่อสารในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ทำหน้าที่เสมือนเป็นที่ปรึกษาภายในเพื่อทำให้การจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ฝึกการให้คำปรึกษาเชิงโครงสร้างให้มีความมั่นใจในการเข้าสู่วิธีการติดต่อกับผู้บริหารระดับต่าง ๆ ขององค์กร

   การออกแบบและโครงสร้างองค์การ (Organizational Structure and Design)

   ระเบียบวิธีการออกแบบโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมในระดับมหภาคและจุลภาค แนวคิดขององค์กรการเรียนรู้ที่จะสร้างเสริมศักยภาพองค์กร การออกแบบองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและสภาวะแวดล้อม

   สัมมนาทางการจัดการ (Seminar in Management)

   การศึกษาหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจเป็นพิเศษ นอกเหนือจากเนื้อหาที่จัดไว้ โดยมุ่งประโยชน์ที่ได้รับจากการเชิญผู้ชำนาญการพิเศษในหัวข้อนั้นๆ เข้าร่วมสอนในการสัมมนาในแต่ละหัวข้อที่น่าสนใจเหล่านั้น

   ภาวะผู้นำและกลยุทธ์การเจรจาต่อรองเขิงการจัดการ (Leadership and Managerial Negotiation Strategy)

   ทฤษฎีภาวะผู้นำ จริยธรรมผู้นำ ภาวะผู้นำกับความคิดเชิงระบบและการแก้ไขปัญหา ภาวะผู้นำกับวิสัยทัศน์และการสื่อสารระหว่างในองค์กร ผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมขององค์กร ผู้นำกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ กระบวนการเจรจาต่อรองเพื่อเป็นเครื่องมือทางการจัดการ การสร้างอิทธิพลต่อเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ส่งวัตถุดิบ ลูกค้า สหพันธ์แรงงาน หน่วยงานรัฐ สมาคมการค้าและอื่นๆ กลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองที่ได้ผลและกรณีศึกษา

   กลยุทธ์และการจัดการอย่างยั่งยืนเชิงธุรกิจ (Corporate Sustainability Management and Strategy)

   กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเพื่อความยั่งยืน กลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคม ความรับผิดชอบขององค์กร/ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร จริยธรรมและธรรมาภิบาล ทฤษฏีและการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภาวะผู้นำต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภาวะผู้นำแบบยั่งยืน ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการจัดการอย่างยั่งยืนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสวัสดิภาพ ความสมดุลและยั่งยืน เป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ หลักไตรกำไรสุทธิเพื่อการรักษาสมดุลระหว่าง คน โลกและผลกำไร ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานแบบบาลานซ์สกอร์การ์ด กิจการเพื่อสังคม การประยุกต์การบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

   การวางแผนกำลังคนและพันธมิตรทางธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคล (Workforce Planning and HR Business Partners)

   การวางแผนกำลังคน แผนโครงสร้างองค์กร แผนกำลังคน แผนการพัฒนาในงานและในสายอาชีพ โครงสร้างการทำงานของหน่วยงานด้านทรัพยากรมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงพลิกโฉมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ บทบาทและทักษะที่จำเป็นของเจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์ในการเป็นคู่คิดทางธุรกิจ การพัฒนาความร่วมมือระหว่างผู้จัดการในสายงานและเจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์ ในการเป็นคู่คิดทางธุรกิจ และความท้าทายในการเป็นคู่คิดทางธุรกิจ

 • ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่าย

  Item Precourse Term 1 Term 2 Term 3 Term 4 Term 5 Total
  1. Matriculation (ค่าบำรุงการศึกษา) - 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 150,000
  2. Entrance Fee (ค่าธรรมเนียมแรกเข้า) 30,000 - - - - - 30,000
  3. Tuition Fee (ค่าหน่วยกิต)1 - 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 121,500
  Total Academic Expenses (ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร) 30,000 54,300 54,300 54,300 54,300 54,300 301,500
  Remark
  1. นักศึกษาทุกคนต้องลงเรียนไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต ค่าหน่วยกิตข้างต้นไม่รวมค่าหนังสือเรียน (Textbook)
  2. ค่าเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน (เฉพาะนักศึกษาที่มีความรู้พื้นฐานไม่เพียงพอ)
  • วิชาบัญชี 7,000 บาท
  • วิชาการพัฒนาทักษะด้านการจัดการ 3,000 บาท
  • วิชาภาษาอังกฤษ 7,000 บาท
  • วิชาคณิตศาสตร์ (เฉพาะสาขาการเงิน) 7,000 บาท
  • วิชาสถิติเพื่อการจัดการ (ยกเว้นสาขาการเงิน) 2,000 บาท
 • การสำเร็จการศึกษา

  วิทยาลัยการจัดการจะเสนอขออนุมัติปริญญาบัตรในการจบการศึกษา ให้แก่นักศึกษาที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้
  1. มีเวลาศึกษาตลอดหลักสูตรไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
  2. ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามโครงสร้างของหลักสูตร และได้รับสัญลักษณ์แสดงผลการศึกษา ตามเกณฑ์ที่กำหนด
  3. ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
  4. สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
  5. สอบผ่านการป้องกันวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ 
  6. ส่ง รูปเล่มวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ ที่จัดพิมพ์ตามจำนวนและตามรูปแบบที่วิทยาลัยการจัดการกำหนด
  7. ต้องได้คะแนนสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศของวิทยาลัย

หัวหน้าสาขา

ดร.พัลลภา ปีติสันต์

 • 02 206 2000 ต่อ 2114
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ห้อง 1410 ชั้น 14 อาคารมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต

รัชฎ์พงศ์ พุกพิบูลย์ (พี่บีม)
ติดต่อผู้ประสานงานสาขา

ติดต่อผู้ประสานงานสาขา

หากท่านมีข้อสงสัยในสาขา หรือเนื้อหาวิชาของสาขา กรุณาติดต่อผู้ประสานงานสาขาได้ในเวลาดังต่อไปนี้
 • วันธรรมดา (10:00 - 18:00)
 • วันหยุดเสาร์อาทิตย์ (08:30 - 16:30) (ยกเว้นวันหยุดนขัตฤกษ์)
 • 02 206 2000 ต่อ 3207

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • ชั้น 10 อาคารมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต

Contact

69 Vipawadee Rangsit Road
Samsennai, Phayathai District,
Bangkok, Thailand 10400
 • 662 206 2000
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Copyright © 2021 College of Management Mahidol University. All Rights Reserved.