Notice: Trying to access array offset on value of type null in C:\xampp\htdocs\web\plugins\system\nrframework\NRFramework\SmartTags.php on line 147
College of Management Mahidol University (CMMU) - สาขาการเงิน

THAI PROGRAM

Master Degree Program

วิทยาลัยการจัดการได้ดำเนินการเปิดสอนการจัดการมหาบัณฑิต หลักสูตรไทย เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาของผู้เรียน และเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด โดยมุ่งเน้นการนำหลักการที่เป็นทฤษฎีมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน

สาขาการเงิน

สาขาการเงิน เป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับการนำทฤษฎีทางการเงินไปประยุกต์ใช้งานทางธุรกิจในด้านต่างๆที่สำคัญ เช่น การบริหารทางการเงิน (Financial Management) การลงทุนและการบริหารความเสี่ยง (Investment and Risk Management) การวิเคราะห์หลักทรัพย์และวาณิชธนกิจ (Security Analysis and Investment Banking)

หลักสูตรเน้นการนำทฤษฎีจากระดับฐานจนถึงระดับสูงมาประยุกต์ใช้งานจริง โดยการใช้แบบจำลองทางการเงิน (Financial Models) และซอฟแวร์ทางการเงินมาวิเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ทำให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง

นอกจากนี้ เนื้อหาในหลักสูตรยังครอบคลุมตั้งแต่พื้นฐานทางสถิติไปจนถึงวิชาเศรษฐมิติทางการเงิน (Financial Econometrics) และการนำทักษะเหล่านี้ ไปใช้ในการเขียนบทวิเคราะห์และวิจัยโดยใช้โปรแกรมทางสถิติขั้นสูงอย่าง STATA

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพในสาขา

 • การบริหารการลงทุน (Asset management)
 • การบริหารความเสี่ยง (Risk management)
 • การบริหารสินเชื่อในสถาบันการเงิน (Credit management)
 • การวาณิชธนกิจ (Investment banking)
 • การวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Security analysis)
 • การซื้อขายหลักทรัพย์ (Securities trading)

โอกาสในการทำงานในอนาคต

 • ผู้จัดการกองทุน (Fund Manager)
 • ผู้บริหารความเสี่ยง (Risk Manager)
 • นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Security Analyst)
 • วาณิชธนกร (Investment Banker)

รายละเอียดหลักสูตร

 • ภาคพิเศษ
 • เรียน 3 วันต่อสัปดาห์
 • วันธรรมดา 18.00 – 21.00 น.และ/หรือ
  วันเสาร์ อาทิตย์ 9.00 - 12.00 น. และ/หรือ 13.30 - 16.30 น.
 • ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตรประมาณ 18 เดือน
***ตารางเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมในแต่ละเทอม

Contact and Enquiries

CMMU regular business hours
 • Open 10.00 - 18.00 Weekday
 • Open 08.30 - 16.30 Weekend
 • โครงสร้างหลักสูตร

  นักศึกษาทุกสาขาวิชาต้องเรียนวิชาแกนครบทั้ง 5 วิชา โดยทั่วไปนักศึกษาจะต้องลงเรียนวิชาบังคับครบทุกวิชาภายใน 3 ภาคการศึกษาแรก นักศึกษาจะสามารถเข้าสอบประมวลความรู้ได้ หลังจากสอบผ่านวิชาแกนครบทั้ง 5 วิชาแล้ว (สำหรับนักศึกษารหัส 64 เป็นต้นไป)

  หมวดวิชาแกน
  (15 หน่วยกิต)
  • Digital Business Management
  • Thai Economy in Global Context
  • Strategic Marketing Management
  • Corporate Finance
  • Contemporary Management
  หมวดวิชาบังคับ (ตามวิชาเอก)
  (12 หน่วยกิต)
  • Investment Management
  • Econometrics and Finance Research
  • Study Cases in Finance
  • Financial Risk Management
  วิทยานิพนธ์ (15 หน่วยกิต) หรือ
  สารนิพนธ์ (6 หน่วยกิต)
  หมวดวิชาเลือก (ตามวิชาเอก)
  (6-12 หน่วยกิต)
  • Project Finance
  • International Finance
  • Derivatives
  • Mergers and Acquisitions
  • Valuation
  • Fixed Income Security Investment
  • Financial and Technology Management for Entrepreneurs
  • Seminar in Finance
  • Behavioral Finance
  รวม 45 หน่วยกิต
 • ข้อมูลรายวิชา

  • Contemporary Management (หลักการจัดการแบบองค์รวม)

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการจัดการ วิวัฒนาการของทฤษฎีการจัดการ คุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม วัฒนธรรมองค์กรและสภาพแวดล้อม การวางแผนและกำหนดเป้าหมาย การพัฒนากลยุทธ์และการนำไปปฏิบัติ การออกแบบองค์กร การบริหารคน ภาวะผู้นำ การติดต่อสื่อสาร การบริหารเปลี่ยนแปลง นวัตกรรม การประกันคุณภาพ และองค์กรแห่งการเรียนรู้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการในบริบทของเอเซียน

   Digital Business Management (การจัดการธุรกิจดิจิตัล)

   ระบบสารสนเทศจากมุมมองของธุรกิจ การระบุความต้องการระบบสารสนเทศขององค์กร เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ระบบเพื่อช่วยสนับสนุนความต้องการจากระดับปฏิบัติการ จนถึงระดับกลยุทธ์ การพัฒนาระบบและการจัดหาระบบ

   Strategic Marketing Management (การจัดการทางการตลาดเชิงกลยุทธ์)

   การตลาดในองค์กรและสังคม การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า การบริหารกระบวนการทางการตลาด และการวางแผนการตลาด ระบบข้อมูลข่าวสารและการวิจัยทางการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด การวิเคราะห์ตลาดผู้บริโภคและพฤติกรรมผู้ซื้อ การวิเคราะห์ตลาดธุรกิจและพฤติกรรม การวิเคราะห์อุตสาหกรรมและคู่แข่ง การวัดและการประมาณการอุปสงค์ของตลาด การแบ่งตลาดออกเป็นส่วนๆ และการเลือกตลาดเป้าหมาย การสร้างความแตกต่างและการวางตำแหน่งทางการตลาด การพัฒนา ทดสอบ และการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ กลยุทธ์การบริหารวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การออกแบบกลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับผู้นำ ผู้ท้าทาย ผู้ตามและผู้ชำนาญเฉพาะส่วน การออกแบบกลยุทธ์สำหรับตลาดระดับสากล การบริหารสายผลิตภัณฑ์ ตราสินค้าและการบรรจุ การบริหารธุรกิจการให้บริการ การเลือกและการบริหารช่องทางการตลาด การบริหารผู้ค้าปลีก ค้าส่ง และระบบการกระจายสินค้า การออกแบบการติดต่อสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ การออกแบบตลาดทางตรงและการสร้างสัมพันธ์กับชุมชน การบริหารงานขาย การประเมินผลและการควบคุมผลการดำเนินงานทางการตลาด

   Finance (การจัดการทางการเงิน)

   การจัดการทางการเงิน การคำนวณมูลค่าของเงิน งบการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน การวางแผนเงินทุนระยะยาว การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การบริหารสินทรัพย์หมุนเวียน การจัดหาเงินทุนระยะสั้น ดอกเบี้ยและโครงสร้างอัตราดอกเบี้ย หุ้นกู้และการหามูลค่าหุ้นกู้ ความเสี่ยงของหุ้นกู้ ความเสี่ยงและผลตอบแทน แบบจำลองผลตอบแทนที่ดุลยภาพ หุ้นสามัญและการหามูลค่าหุ้นสามัญ ต้นทุนเงินทุน การงบประมาณลงทุน การประมาณกระแสเงินสด การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการลงทุน การรีไฟแนนซ์ โครงสร้างเงินทุน การจ่ายเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืน การบริหารความเสี่ยงและอนุพันธ์ทางการเงิน

   Thai Economy in Global Context (เศรษฐกิจไทยในบริบทโลก)

   จุลเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์และอุปทาน ความยืดหยุ่น นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้อง การจัดการผลิต ต้นทุน ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ตลาดผูกขาด ตลาดแข่งขันแบบผู้ขายมากราย ตลาดแบบผู้ขายน้อยราย ทฤษฎีเกมส์ ความล้มเหลวของตลาด เศรษฐศาสตร์ระดับมหภาค การวัดผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ อัตราการว่างงาน นโยบายการเงิน นโยบาย การคลัง วงจรธุรกิจ การค้าขายระหว่างประเทศ และ การเงินระหว่างประเทศ
  • การจัดการด้านการลงทุน (Investment Management)

   หลักเกี่ยวกับการลงทุน เครื่องมือทางการเงินประเภทต่างๆ ตลาดหลักทรัพย์ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ ผลตอบแทนจากการลงทุน ความเสี่ยงจากการลงทุน ทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์ ตัวแบบการตั้ง ราคาหลักทรัพย์ สมมติฐานประสิทธิภาพของตลาด ลักษณะและตลาดของตราสารหนี้ ตราสารทุน การประเมินมูลค่า ผลการดําเนินงานของกลุ่มหลักทรัพย์ การวิเคราะห์และการพยากรณ์สภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและบริษัท ใบสําคัญแสดงสิทธิ์ซื้อหลักทรัพย์ หลักทรัพย์แปลงสภาพ

   การวิจัยทางการเงินและเศรษฐมิติ (Econometrics and Finance Research)

   แนวคิด รูปแบบ ขั้นตอน และกระบวนการวิจัยทางการเงิน การวิเคราะห์ทางสถิติ ค่าพารามิเตอร์กับค่าเอสติเมเตอร์ สมบัติของค่าเอสติเมเตอร์ที่ดี การทดสอบสมมติฐาน สถิตินอนพาราเมตริกซ์ สหสัมพันธ์การวิเคราะห์แบบถดถอย สมการถดถอยหลายตัวแปร การวิเคราะห์อนุกรมเวลา การวิเคราะห์ข้อมูลแบบหลายหน่วยหลายช่วงเวลา

   กรณีศึกษาทางการเงิน (Study Cases in Finance)

   กรณีศึกษาทางการเงิน การวางแผนทางการเงินล่วงหน้า การเพิ่มเงินทุนผ่านการออกหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ์หรือหลักทรัพย์แบบหนี้สินกึ่งทุน การก่อหนี้สิน การหาต้นทุนเงินทุน โครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม นโยบายเงินปันผลและซื้อหุ้นคืน การเช่าซื้อ การตัดสินใจในงบประมาณเงินลงทุน ออปชั่นจริงในการลงทุนการปรับโครงสร้างหนี้ การรวมและควบกิจการ การจัดการความเสี่ยงของธุรกิจ

   การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk Management)

   การวัดและการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงตลาด ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากดอกเบี้ย ความเสี่ยงจากราคาหลักทรัพย์ และความเสี่ยงทางด้านเครดิต แบบจําลองมูลค่าที่อยู่ภายใต้ความเสี่ยง แบบจําลองของเมอร์ตัน แบบจําลองเมตริกซ์ความเสี่ยง มุมมองการจัดการความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน การจัดการความเสี่ยงของสถาบันการเงิน และการจัดการความเสี่ยงของบริษัท
  • การเงินโครงการ (Project Finance)

   เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ความต้องการเงินลงทุนสำหรับสนับสนุนโครงการใหม่ให้มีความเป็นไปได้เชิงธุรกิจ การตัดสินใจในเรื่องการเงินสำหรับโครงการ การตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสร้างเงินทุน การเพิ่มทุนและการคำนวณต้นทุนของเงินทุน ข้อจำกัดและเงื่อนไขของทุนแต่ละประเภท

   การเงินระหว่างประเทศ (International Finance)

   การจัดการการเงินระหว่างประเทศ การเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ ตลาดเงินระหว่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยน เครื่องมือตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การสร้างกำไรจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย ความสัมพันธ์ระหว่างเงินเฟ้อของประเทศต่างๆ ดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน การพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยน การวัดความเสียหายจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน การจัดหาเงินทุนระยะสั้น การบริหารเงินสดระหว่างประเทศ โครงสร้างเงินทุนและต้นทุนเงินทุนในต่างประเทศ การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ การวิเคราะห์ความเสี่ยงของประเทศ การธนาคารระหว่างประเทศ

   อนุพันธ์ทางการเงิน (Derivatives)

   ความหมายของอนุพันธ์และตลาดทางการเงิน อนุพันธ์ทางการเงินที่ใช้ในปัจจุบัน ชนิดของอนุพันธ์ทางการเงินที่ใช้ในตลาด ความเสี่ยงแบบเป็นระบบ ข้อกำหนด กฎระเบียบและทฤษฎีของอนุพันธ์ทางการเงิน ตลาดตราสารอนุพันธ์ ความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทน ลักษณะเครื่องมือทางการเงิน ที่เป็นนวัตกรรม

   การรวมและการควบกิจการ (Mergers and Acquisitions)

   วัตถุประสงค์ โอกาสและประโยชน์ของการรวมและควบกิจการ การประเมินมูลค่าของบริษัทหลังการควบและรวมกิจการ วิธีการประเมิน สภาพแวดล้อมทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ผลกระทบด้านภาษี การปฏิบัติในทางบัญชีและกฎหมาย กลยุทธ์การควบและรวมกิจการ เครื่องมือทางการเงินที่ใช้ในการรวมและควบกิจการ

   การประเมินมูลค่าทางการเงิน (Valuation)

   การใช้แบบจำลองการประเมินมูลค่าทางการเงินเพื่อวัดมูลค่าของสินทรัพย์ประเภทต่างๆ และมูลค่าของกิจการ การประยุกต์วิธีการประเมินมูลค่าในการวางแผนทางการเงินและวัดผลการดำเนินงาน การวิเคราะห์ต้นทุนของเงินทุนที่ใช้เป็นอัตราลดในแบบจำลองการประเมินมูลค่า การใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบกระแสเงินสดอิสระ กระแสเงินสดทุน และกระแสเงินสดของผู้ถือหุ้น

   การลงทุนในตราสารหนี้ (Fixed Income Security Investment)

   เครื่องมือของตลาดตราสารหนี้หรือพันธบัตรทั้งในและต่างประเทศ ทฤษฎีที่นำมาวิเคราะห์หาราคา อัตราผลตอบแทน การวัดความเสี่ยงและกลยุทธ์การลงทุนในตลาดตราสารหนี้

   การจัดการการเงินและเทคโนโลยีสำหรับผู้ประกอบการ (Financial and Technology Management for Entrepreneurs)

   การบูรณาการระหว่างการบริหารจัดการทางการเงินผสานการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มต่อผู้ประกอบการธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียภายใต้ระบบนิเวศน์ทางธุรกิจ การจัดหาแหล่งเงินทุน ในแต่ละช่วงชีวิตผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม การวิเคราะห์งบการเงินจำแนกในแต่ละช่วงชีวิต ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การวางแผนงบประมาณหลัก การวางแผนเพื่อการตัดสินใจระยะสั้น การกำหนดราคา การประเมินมูลค่าธุรกิจ นวัตกรรม การวางแผนและการประเมินผลทางการเงินสำหรับโครงการลงทุนระยะยาวสำหรับ ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม

   สัมมนาทางการเงิน (Seminar in Finance)

   ประเด็นทางการเงินที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและแนวความคิดใหม่จากตลาดเศรษฐกิจและงานวิจัยทางการเงิน วิพากษ์และอภิปรายสภาพแวดล้อมที่แปรเปลี่ยนในตลาดการเงิน

   การเงินเชิงพฤติกรรม (Behavioral Finance)

   การใช้ข้อมูลเชิงลึกจากเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมและจิตวิทยา สังคมศาสตร์และหลักเศรษฐศาสตร์ที่เป็นจริง เพื่อกำหนดแนวทางและพัฒนาทฤษฎีทางเลือกในการอธิบายพฤติกรรมของตลาด การเงิน โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ทางการเงินในเชิงปริมาณ การประเมินข้อมูลเชิงลึกของการเงินเชิงพฤติกรรมร่วมกับแนวคิดทฤษฎีทางการเงินพื้นฐาน เพื่อให้เข้าใจรูปแบบการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุน พฤติกรรมที่ผิดปกติของการกำหนดราคาสินทรัพย์ วิธีปฏิบัติของนักลงทุนสถาบันที่มีผลต่อกิจการ และนักลงทุนอื่นทั่วไป

 • ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่าย

  Item Precourse Term 1 Term 2 Term 3 Term 4 Term 5 Total
  1. Matriculation (ค่าบำรุงการศึกษา) - 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 150,000
  2. Entrance Fee (ค่าธรรมเนียมแรกเข้า) 30,000 - - - - - 30,000
  3. Tuition Fee (ค่าหน่วยกิต)1 - 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 121,500
  Total Academic Expenses (ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร) 30,000 54,300 54,300 54,300 54,300 54,300 301,500
  Remark
  1. นักศึกษาทุกคนต้องลงเรียนไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต ค่าหน่วยกิตข้างต้นไม่รวมค่าหนังสือเรียน (Textbook)
  2. ค่าเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน (เฉพาะนักศึกษาที่มีความรู้พื้นฐานไม่เพียงพอ)
  • วิชาบัญชี 7,000 บาท
  • วิชาการพัฒนาทักษะด้านการจัดการ 3,000 บาท
  • วิชาภาษาอังกฤษ 7,000 บาท
  • วิชาคณิตศาสตร์ (เฉพาะสาขาการเงิน) 7,000 บาท
  • วิชาสถิติเพื่อการจัดการ (ยกเว้นสาขาการเงิน) 2,000 บาท
 • การสำเร็จการศึกษา

  วิทยาลัยการจัดการจะเสนอขออนุมัติปริญญาบัตรในการจบการศึกษา ให้แก่นักศึกษาที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้
  1. มีเวลาศึกษาตลอดหลักสูตรไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
  2. ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามโครงสร้างของหลักสูตร และได้รับสัญลักษณ์แสดงผลการศึกษา ตามเกณฑ์ที่กำหนด
  3. ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
  4. สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
  5. สอบผ่านการป้องกันวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ 
  6. ส่ง รูปเล่มวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ ที่จัดพิมพ์ตามจำนวนและตามรูปแบบที่วิทยาลัยการจัดการกำหนด
  7. ต้องได้คะแนนสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศของวิทยาลัย

หัวหน้าสาขา

ผศ.ดร. ปิยภัสร
ธาราวนิช

 • 02 206 2000 ต่อ 2115
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ห้อง 1410 ชั้น 14 อาคารมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต

นวลวรรณ แก่นสวาท (พี่ปุ๊ก)
ติดต่อผู้ประสานงานสาขา

ติดต่อผู้ประสานงานสาขา

หากท่านมีข้อสงสัยในสาขา หรือเนื้อหาวิชาของสาขา กรุณาติดต่อผู้ประสานงานสาขาได้ในเวลาดังต่อไปนี้
 • วันธรรมดา (10:00 - 18:00)
 • วันหยุดเสาร์อาทิตย์ (08:30 - 16:30) (ยกเว้นวันหยุดนขัตฤกษ์)
 • 02 206 2000 ต่อ 3202

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • ชั้น 10 อาคารมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต

Contact

69 Vipawadee Rangsit Road
Samsennai, Phayathai District,
Bangkok, Thailand 10400
 • 662 206 2000
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Copyright © 2021 College of Management Mahidol University. All Rights Reserved.