Notice: Trying to access array offset on value of type null in C:\xampp\htdocs\web\plugins\system\nrframework\NRFramework\SmartTags.php on line 147
College of Management Mahidol University (CMMU) - สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร

THAI PROGRAM

Master Degree Program

วิทยาลัยการจัดการได้ดำเนินการเปิดสอนการจัดการมหาบัณฑิต หลักสูตรไทย เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาของผู้เรียน และเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด โดยมุ่งเน้นการนำหลักการที่เป็นทฤษฎีมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน

สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร

สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบขึ้นเพื่อยกระดับบุคลากรในสายวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมและอาหารของประเทศไทยให้มีมาตรฐานและคุณค่าเพิ่มทั้งองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะส่งเสริมศักยภาพการประกอบวิชาชีพ สำหรับการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและย่อม และผู้บริหารองค์กรขนาดใหญ่ด้านอุตสาหกรรมและอาหารให้สามารถแข่งขันและเติบโตทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติได้

สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยความร่วมมือกับพันธมิตรทางด้านการศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งทั้งทางด้านการศึกษาเรียนรู้ในหลักวิชาการและการเชื่อมโยงไปสู่ภาคปฏิบัติเพื่อการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจด้านและอาหาร รวมถึงการสร้างผู้บริหารองค์กรด้านอาหารที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรม ในระดับประเทศไทยและระดับนานาชาติ พันธมิตรทางด้านการศึกษาของหลักสูตรมีจำนวนรวม 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย

 1. สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 3. สำนักงานมาตรฐานเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 4. Food Innopolis กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ประกอบการธุรกิจเริ่มต้นใหม่ (Startups) ด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
 • ผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อม (SMEs or Small Medium Enterprises) ด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
 • ทายาทธุรกิจด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
 • ผู้บริหารในองค์กรขนาดใหญ่ด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
 • นักวิจัยหรือนักโภชนาการที่มีความประสงค์จัดตั้งและดำเนินธุรกิจด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร

โอกาสในการทำงานในอนาคต

 • ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีเริ่มต้นใหม่ด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร (Technology Startups)
 • ผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อมด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร (SMEs or Small Medium Enterprises)
 • ผู้บริหารในองค์กรขนาดใหญ่ด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร (Executives - Public Corporations)

รายละเอียดหลักสูตร

 • ภาคพิเศษ
 • เรียน 3 วันต่อสัปดาห์
 • วันธรรมดา 18.00 – 21.00 น.และ/หรือ
  วันเสาร์ อาทิตย์ 9.00 - 12.00 น. และ/หรือ 13.30 - 16.30 น.
 • ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตรประมาณ 18 เดือน

***ตารางเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมในแต่ละเทอม

Contact and Enquiries

CMMU regular business hours
 • Open 10.00 - 18.00 Weekday
 • Open 08.30 - 16.30 Weekend
 • โครงสร้างหลักสูตร

  นักศึกษาทุกสาขาวิชาต้องเรียนวิชาแกนครบทั้ง 5 วิชา โดยทั่วไปนักศึกษาจะต้องลงเรียนวิชาบังคับครบทุกวิชาภายใน 3 ภาคการศึกษาแรก นักศึกษาจะสามารถเข้าสอบประมวลความรู้ได้ หลังจากสอบผ่านวิชาแกนครบทั้ง 5 วิชาแล้ว (สำหรับนักศึกษารหัส 64 เป็นต้นไป)

  หมวดวิชาแกน
  (15 หน่วยกิต)
  • Digital Business Management
  • Thai Economy in Global Context
  • Strategic Marketing Management
  • Corporate Finance
  • Contemporary Management
  หมวดวิชาบังคับ (ตามวิชาเอก)
  (12 หน่วยกิต)
  • Business Research
  • Food Business Model Development and Creativity
  • Supply Chain and Logistic Management in Food Business
  • Principle of Food Quality and Safety Management
  วิทยานิพนธ์ (15 หน่วยกิต) หรือ
  สารนิพนธ์ (6 หน่วยกิต)
  หมวดวิชาเลือก (ตามวิชาเอก)
  (6-12 หน่วยกิต)
  • Seminar in Management
  • Principle of Regulation and Standard on Food Quality and Safety
  • Global Food Business Trade and Retail Marketing Management
  • Business and Sales Pitching Strategy
  • Management Strategy for Food and Agricultural Entrepreneurship
  • Nutrition Concept for Food Business Creativity
  • Consumer Behavior
  • New Product and Platform Development
  • Digital Marketing and Analytics
  รวม 45 หน่วยกิต
 • ข้อมูลรายวิชา

  • Principle of Management (หลักการจัดการ)

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการจัดการ วิวัฒนาการของทฤษฎีการจัดการ คุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม วัฒนธรรมองค์กรและสภาพแวดล้อม การวางแผนและกำหนดเป้าหมาย การพัฒนากลยุทธ์และการนำไปปฏิบัติ การออกแบบองค์กร การบริหารคน ภาวะผู้นำ การติดต่อสื่อสาร การบริหารเปลี่ยนแปลง นวัตกรรม การประกันคุณภาพ และองค์กรแห่งการเรียนรู้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการในบริบทของเอเซียน

   Digital Business Management (การจัดการธุรกิจดิจิตัล)

   ระบบสารสนเทศจากมุมมองของธุรกิจ การระบุความต้องการระบบสารสนเทศขององค์กร เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ระบบเพื่อช่วยสนับสนุนความต้องการจากระดับปฏิบัติการ จนถึงระดับกลยุทธ์ การพัฒนาระบบและการจัดหาระบบ

   Strategic Marketing Management (การจัดการทางการตลาดเชิงกลยุทธ์)

   การตลาดในองค์กรและสังคม การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า การบริหารกระบวนการทางการตลาด และการวางแผนการตลาด ระบบข้อมูลข่าวสารและการวิจัยทางการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด การวิเคราะห์ตลาดผู้บริโภคและพฤติกรรมผู้ซื้อ การวิเคราะห์ตลาดธุรกิจและพฤติกรรม การวิเคราะห์อุตสาหกรรมและคู่แข่ง การวัดและการประมาณการอุปสงค์ของตลาด การแบ่งตลาดออกเป็นส่วนๆ และการเลือกตลาดเป้าหมาย การสร้างความแตกต่างและการวางตำแหน่งทางการตลาด การพัฒนา ทดสอบ และการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ กลยุทธ์การบริหารวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การออกแบบกลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับผู้นำ ผู้ท้าทาย ผู้ตามและผู้ชำนาญเฉพาะส่วน การออกแบบกลยุทธ์สำหรับตลาดระดับสากล การบริหารสายผลิตภัณฑ์ ตราสินค้าและการบรรจุ การบริหารธุรกิจการให้บริการ การเลือกและการบริหารช่องทางการตลาด การบริหารผู้ค้าปลีก ค้าส่ง และระบบการกระจายสินค้า การออกแบบการติดต่อสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ การออกแบบตลาดทางตรงและการสร้างสัมพันธ์กับชุมชน การบริหารงานขาย การประเมินผลและการควบคุมผลการดำเนินงานทางการตลาด

   Finance (การจัดการทางการเงิน)

   การจัดการทางการเงิน การคำนวณมูลค่าของเงิน งบการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน การวางแผนเงินทุนระยะยาว การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การบริหารสินทรัพย์หมุนเวียน การจัดหาเงินทุนระยะสั้น ดอกเบี้ยและโครงสร้างอัตราดอกเบี้ย หุ้นกู้และการหามูลค่าหุ้นกู้ ความเสี่ยงของหุ้นกู้ ความเสี่ยงและผลตอบแทน แบบจำลองผลตอบแทนที่ดุลยภาพ หุ้นสามัญและการหามูลค่าหุ้นสามัญ ต้นทุนเงินทุน การงบประมาณลงทุน การประมาณกระแสเงินสด การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการลงทุน การรีไฟแนนซ์ โครงสร้างเงินทุน การจ่ายเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืน การบริหารความเสี่ยงและอนุพันธ์ทางการเงิน

   Thai Economy in Global Context (เศรษฐกิจไทยในบริบทโลก)

   จุลเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์และอุปทาน ความยืดหยุ่น นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้อง การจัดการผลิต ต้นทุน ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ตลาดผูกขาด ตลาดแข่งขันแบบผู้ขายมากราย ตลาดแบบผู้ขายน้อยราย ทฤษฎีเกมส์ ความล้มเหลวของตลาด เศรษฐศาสตร์ระดับมหภาค การวัดผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ อัตราการว่างงาน นโยบายการเงิน นโยบาย การคลัง วงจรธุรกิจ การค้าขายระหว่างประเทศ และ การเงินระหว่างประเทศ
  • การวิจัยธุรกิจ (Business Research)

   ปรัชญาและแนวคิดทางการวิจัยธุรกิจ ระเบียบวิธีวิจัย การกําหนดประเด็นปัญหา การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การกําหนดตัวแปรและสมมติฐานการวิจัย การกําหนดประชากรและการ สุ่มตัวอย่าง การออกแบบวิจัย แหล่งและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ ข้อมูล การจัดทํารายงานและการนําเสนอผลการวิจัย

   การสร้างสรรค์และการพัฒนาตัวแบบธุรกิจอาหาร (Food Business Model Development and Creativity)

   แนวการศึกษา วิธีการการปรับใช้ สําหรับการพัฒนาทักษะด้านกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ การแนะนําพื้นฐานกระบวนการคิดเชิงนวัตกรรม การสร้างความเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ง การระบุพื้นที่ของโอกาส การระบุขอบเขตให้พรรณนาลักษณะของปัญหา การสร้างแนวคิด การพัฒนาแนวคิด การประยุกต์แนวคิดเพื่อให้เกิดขึ้นได้จริงในภาคปฏิบัติ และการเชื่อมโยงแนวคิดสู่กลยุทธ์ ธุรกิจและการพัฒนาตัวแบบธุรกิจ การระบุปัญหาของลูกค้า การหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม การเสนอคุณค้าสู่ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ การกําหนดพื้นที่ลูกค้าเป้าหมาย ช่องทางการเข้าถึงลูกค้า วิธีการหารายได้ และโครงสร้างต้นทุน

   การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานทางธุรกิจอาหาร (Supply Chain and Logistic Management in Food Business)

   การสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันแก่ธุรกิจอาหาร โดยการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์เชิงกระบวนการ ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม การจัดการคุณภาพ การจัดการสินค้า การจัดการระบบลีน การจัดการความสัมพันธ์ของลูกค้า การจัดการความต้องการของลูกค้า การวางแผนการขายและดําเนินงาน การจัดการความเปลี่ยนแปลงในการดําเนินงานโซ่อุปทาน การจัดการตัวแบบธุรกิจและการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ระดับนานาชาติสําหรับอุตสาหกรรมอาหารและเกษตร

   หลักการจัดการความปลอดภัยและคุณภาพอาหาร (Principle of Food Quality and Safety Management)

   คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี สะอาด หลักปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร การประมง และทางการสัตวบาล สุขอนามัยที่ดี และหลักการที่ดีในการผลิตอาหาร ระบบการวิเคราะห์ อันตรายและจุดควบคุมวิกฤต ระบบการจัดการคุณภาพอาหาร มาตรฐานสําหรับแรงงาน มาตรฐานสําหรับความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การสูญเสียทางเศรษฐกิจและ สังคมเนื่องจากผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ปลอดภัยและไม่ได้มาตรฐาน โครงสร้างของส่วนราชการและเอกชน ในการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมอาหารและความเชื่อ บทบาทของโครงการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ ต่อคุณภาพและความปลอดภัยอาหารของโลก ความมั่นคงทางอาหารถ้วนหน้า
  • พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior)

   ความหลากหลายของพฤติกรรมผู้บริโภค การวิจัยผู้บริโภค การแบ่งกลุ่มทางการตลาดการจูงใจผู้บริโภค บุคลิกภาพและพฤติกรรมผู้บริโภค การรับรู้ของผู้บริโภค การเรียนรู้ทัศนคติ และพฤติกรรมผู้บริโภค อิทธิพลที่มีต่อพฤติกรรมผู้บริโภค กลุ่มอ้างอิงและครอบครัว ระดับชั้นทางสังคม อิทธิพลของวัฒนธรรม วัฒนธรรมย่อย วัฒนธรรมข้ามชนิดและระดับชั้นทางสังคม ต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค การแพร่ของนวัตกรรมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค

   สัมมนาทางการจัดการ (Seminar in Management)

   การศึกษาหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจเป็นพิเศษ นอกเหนือจากเนื้อหาที่จัดไว้ โดยมุ่งประโยชน์ที่ได้รับจากการเชิญผู้ชำนาญการพิเศษในหัวข้อนั้นๆ เข้าร่วมสอนในการสัมมนาในแต่ละหัวข้อที่น่าสนใจเหล่านั้น

   การพัฒนาผลิตภัณฑ์และรูปแบบธุรกิจใหม่ (New Product and Platform Development)

   การบริหารจัดการและเทคนิคการวิเคราะห์เพื่อการออกแบบและบริหารจัดการสินค้าบริการใหม่ๆ การวิเคราะห์ตลาด การพัฒนาแนวคิดและรูปแบบในการเข้าสู่ตลาด การปรับแนวคิดและรูปแบบตามความต้องการของลูกค้า การเลือกแนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และรูปแบบธุรกิจ และการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดสำหรับสินค้าบริการหรือรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ วิธีการทดสอบตลาดและวิธีการ บริหารวงจรผลิตภัณฑ์

   การวิเคราะห์และการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing and Analytics)

   แนวโน้มและความสำคัญของการตลาดดิจิทัล วางแผนการบริหารจัดการและการลงมือปฏิบัติให้กิจกรรมการตลาดดิจิทัลประสบความสำเร็จ ทั้งการสร้างแบรนด์ การสร้างยอดขายโดยใช้เทคนิคการตลาดดิจิทัลรูปแบบต่างอาทิ เครื่องมือการตลาดด้านการค้นหาข้อมูล การโฆษณาออนไลน์ การตลาด ผ่านจดหมายอิเล็คทรอนิคส์และสื่อสังคมออนไลน์และมือถือ การวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพการใช้เครื่องมือการตลาดดิจิทัล

   หลักการของกฎระเบียบและมาตรฐานด้านความปลอดภัยและคุณภาพอาหาร (Principle of Regulations, Standards on Food Quality and Safety)

   กฏระเบียบ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับมาตรฐาน แนวปฏิบัติ และข้อแนะนำด้านสุขอนามัยอาหารของประเทศไทยและสากล ความตกลงว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช และอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า ภายใต้องค์การการค้าโลก คณะกรรมการโคเด็กซ์สาขาระบบการตรวจสอบและออกใบรับรองสินค้าอาหารนำเข้าและส่งออก อนุสัญญาอารักขาพืชระหว่างประเทศองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ หลักการและแนวคิดของการวิเคราะห์ความเสี่ยง หลักการและกลไกของระบบการกำกับดูแลความปลอดภัยอาหาร การจัดทำมาตรฐานและการออกกฎหมายและ ข้อบังคับอาหาร การศึกษาเชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับกฎระเบียบ กฎหมายและข้อบังคับในห่วงโซ่อาหารของประเทศไทย และสากล

   การจัดการตลาดการค้าปลีกและพาณิชย์ธุรกิจอาหารระดับโลก (Global Food Business Trade and Retail Marketing Management)

   แนวการศึกษาและการจัดการกลยุทธ์การตลาดพาณิชย์สำหรับธุรกิจอาหารและเกษตรในบริบทระดับโลก จุดขายของกลุ่มผลิตภัณฑ์ การสร้างงานตลาดสัมพันธ์กับฝ่ายการตลาดและร้านค้า พัฒนาเครื่องมือและสื่อในการส่งเสริมการตลาด การวิจัยและวิเคราะห์หมวดหมู่สินค้า การทำการตลาด ณ จุดขาย การทำงานร่วมกับทีมขายเพื่อพัฒนากลยุทธ์การขายผลิตภัณฑ์ การจัดทำแผนงานการบริหารลูกค้าในแผนกิจกรรมส่วนประสมทางการตลาด แนวการศึกษา และการจัดการกลยุทธ์การตลาดค้าปลีก

   สำหรับธุรกิจอาหารและเกษตรในบริบทระดับโลก การตลาดสำหรับการค้าปลีกและกลยุทธ์การขายปลีก การบริหารร้านค้าแบบมีหน้าร้านและไม่มีหน้าร้าน การวิเคราะห์ตลาดการค้าปลีก การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ซื้อ การบริหารหมวดหมู่สินค้า การจัดแผนผังร้านค้าและการสร้างภาพทัศน์ร้านค้า การตลาดทางตรง และการขายตรง

   กลยุทธ์การจัดการสำหรับการประกอบการเกษตรและอาหาร (Management Strategy for Food and Agricultural Entrepreneurship)

   แนวการศึกษาภาวะผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรและอาหาร, การวางแผน พัฒนา และการปรับใช้กลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรและอาหาร, การบูรณาการความรู้ระหว่างแนวการศึกษาภาควิชาการและภาคปฏิบัติด้วยบทเรียนรู้จากกรณีศึกษาของการแบ่งปันประสบการณ์จริงจาก ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรและอาหาร ในขอบเขตของ นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ โอกาสและอุปสรรคสำหรับธุรกิจอาหารของไทยในประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนและประเด็นปัจจุบันที่เกี่ยวข้องในแนวโน้มด้านธุรกิจอาหารและเกษตร

   แนวคิดด้านโภชนาการสำหรับการสร้างสรรค์ธุรกิจอาหาร (Nutrition Concept for Food Business Creativity)

   อาหารและสารอาหาร แนวทางการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี ความต้องการพลังงานและสารอาหารหลัก ความต้องการจุลโภชนาหาร หน้าที่เชิงพันธภาพของอาหาร การเสริมสารอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โรคอ้วนและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เกี่ยวข้องกับการบริโภค โภชนาการของแม่และเด็ก อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ รูปแบบสารอาหารและฉลากโภชนาการ การประเมินภาวะโภชนาการ โภชนาการสำหรับการจัดเลี้ยงคนหมู่มาก การศึกษาการก่อผล

   กลยุทธ์ทางธุรกิจสำหรับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร (Business Strategy for Food Product Innovation)

   การบูรณาการข้ามสาขาเพื่อการออกแบบกลยุทธ์และพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ด้านเทคโนโลยี และแผนธุรกิจนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนได้จริง การใช้เครื่องมือการออกแบบกลยุทธ์ทางธุรกิจที่จำเป็นในการปรับตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับธุรกิจผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร

   กลยุทธ์ทางธุรกิจสำหรับนวัตกรรมบริการธุรกิจอาหาร (Business Strategy for Food Business Service Innovation)

   การบูรณาการข้ามสาขาเพื่อการออกแบบกลยุทธ์นวัตกรรมบริการและออกแบบพิมพ์เขียวการบริการสำหรับธุรกิจอาหาร การพัฒนาการใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบนวัตกรรมด้านบริการการออกแบบกลยุทธ์และแนวทางในการสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้า การเติมเต็มช่องว่างการบริการที่ต้องได้รับการปรับปรุง พัฒนาและยกระดับให้เหนือคู่แข่ง

 • ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่าย

  Item Precourse Term 1 Term 2 Term 3 Term 4 Term 5 Total
  1. Matriculation (ค่าบำรุงการศึกษา) - 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 150,000
  2. Entrance Fee (ค่าธรรมเนียมแรกเข้า) 30,000 - - - - - 30,000
  3. Tuition Fee (ค่าหน่วยกิต)1 - 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 121,500
  Total Academic Expenses (ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร) 30,000 54,300 54,300 54,300 54,300 54,300 301,500
  Remark
  1. นักศึกษาทุกคนต้องลงเรียนไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต ค่าหน่วยกิตข้างต้นไม่รวมค่าหนังสือเรียน (Textbook)
  2. ค่าเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน (เฉพาะนักศึกษาที่มีความรู้พื้นฐานไม่เพียงพอ)
  • วิชาบัญชี 7,000 บาท
  • วิชาการพัฒนาทักษะด้านการจัดการ 3,000 บาท
  • วิชาภาษาอังกฤษ 7,000 บาท
  • วิชาคณิตศาสตร์ (เฉพาะสาขาการเงิน) 7,000 บาท
  • วิชาสถิติเพื่อการจัดการ (ยกเว้นสาขาการเงิน) 2,000 บาท
 • การสำเร็จการศึกษา

  วิทยาลัยการจัดการจะเสนอขออนุมัติปริญญาบัตรในการจบการศึกษา ให้แก่นักศึกษาที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้
  1. มีเวลาศึกษาตลอดหลักสูตรไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
  2. ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามโครงสร้างของหลักสูตร และได้รับสัญลักษณ์แสดงผลการศึกษา ตามเกณฑ์ที่กำหนด
  3. ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
  4. สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
  5. สอบผ่านการป้องกันวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ 
  6. ส่ง รูปเล่มวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ ที่จัดพิมพ์ตามจำนวนและตามรูปแบบที่วิทยาลัยการจัดการกำหนด
  7. ต้องได้คะแนนสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศของวิทยาลัย

หัวหน้าสาขา

ดร.สุเทพ นิ่มสาย

 • 02 206 2000 ต่อ 2117
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ห้อง 1201 ชั้น 12 อาคารมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต
เยาวรัตน์ ปัญญาธีรา (พี่โอ๋)
ติดต่อผู้ประสานงานสาขา

ติดต่อผู้ประสานงานสาขา

หากท่านมีข้อสงสัยในสาขา หรือเนื้อหาวิชาของสาขา กรุณาติดต่อผู้ประสานงานสาขาได้ในเวลาดังต่อไปนี้
 • วันธรรมดา (10:00 - 18:00)
 • วันหยุดเสาร์อาทิตย์ (08:30 - 16:30) (ยกเว้นวันหยุดนขัตฤกษ์)
 • 02 206 2000 ต่อ 3206
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ชั้น 10 อาคารมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต

Contact

69 Vipawadee Rangsit Road
Samsennai, Phayathai District,
Bangkok, Thailand 10400
 • 662 206 2000
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Copyright © 2021 College of Management Mahidol University. All Rights Reserved.