Entrepreneurship and Innovation (EI)

สาขาภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม
หลักสูตรไทย

https://research.cm.mahidol.ac.th/web/index.php/academic-programs/thai-program/ei
สาขาภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม ที่วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เหมาะสำหรับใครที่ต้องการสร้างกิจการใหม่และอยากสืบทอดกิจการเก่าด้วยมุมมองใหม่ องค์ความรู้ต่างๆในสาขานั้นได้ถูกออกแบบมาสำหรับใครที่เชื่อว่า การสร้างโอกาสใหม่ๆด้วยนวัตกรรมควบคู่กับการบริหารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพนั้นคือสาระสำคัญของการเป็นผู้ประกอบการในยุคปัจจุบัน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • บุคคลทั่วไปที่มองหาโอกาสต้องการเริ่มกิจการส่วนตัว (Anyone who is interested in entrepreneurship)
 • ผู้ประกอบการที่ดำเนินกิจการอยู่แล้วและต้องการแนวคิดเพิ่มเติมในการบริหารหรือขยายธุรกิจ (SME & Nascent Entrepreneur)
 • ทายาทธุรกิจหรือผู้สืบทอดกิจการที่ต้องปรับเปลี่ยนธุรกิจเพื่อบริบทปัจจุบัน (Transformational Successor )
 • บุคคลที่ต้องการแก้ปัญหาทางสังคมและสร้างกิจการเพื่อสังคม (Social Entrepreneurship)

โอกาสในการทำงานในอนาคต

 • ผู้ประกอบการที่เริ่มต้นใหม่ ที่มุ่งเน้นด้านนวัตกรรม (Innovative Startup)
 • ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ที่มุ่งเน้นด้านนวัตกรรม (Innovative SMEs)

รายละเอียดหลักสูตร

 • ภาคพิเศษ
 • เรียน 3 วิชาต่อสัปดาห์
 • วันธรรมดา 18.00 – 21.00 น.และ/หรือ
 • วันเสาร์ อาทิตย์ 9.00 - 12.00 น. และ/หรือ 13.30 - 16.30 น.
 • ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตรประมาณ 18 เดือน
ตารางเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมในแต่ละเทอม

INNOVATIVE
ENTREPRENEUR

TRANSFORMATIONAL
SUCCESSOR

SOCIAL
ENTREPRENEUR

แนวคิดของหลักสูตร

ผู้ประกอบการคือผู้ที่ประกอบ “การณ์” ต่างๆ ขึ้นมาจนเป็นกิจการ ดังนั้นศาสตร์ความรู้ของการเป็นผู้ประกอบการนั้นจึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่เป็น สหวิชาการ (Multidisciplinary) คือประกอบด้วยองค์ความรู้หลากหลายที่คนที่อยากเป็นเจ้าของกิจการนั้นต้องเข้าใจ ทั้งนี้องค์ความรู้ต่างๆนั้นประกอบไปด้วย
 • Entrepreneurial Mindset ชุดความเชื่อและกระบวนทัศน์การมองโลกแบบผู้ประกอบการ
 • Creativity & Design ความคิดสร้างสรรค์ในการมองโอกาสและแก้ปัญหา
 • Technology Adoption ความสามารถในการสร้างหรือนำเทคโยโลยีเข้ามาปรับใช้ในบริบทต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กิจการ
 • Business Management ความรู้ในการบริหารธุรกิจ ผ่านองค์ประกอบต่างๆ ทั้งเรื่องของการเงิน การปกครอบคน เศรษฐศาสตร์ และการดำเนินงานต่างๆ
องค์ความรู้ทั้งสี่ด้านที่ผู้ประกอบการควรรู้นั้นได้ถูกนำมาออกแบบร้อยเรียงในชีวิตการเรียนทั้งสิ้นทั้ง 5 ภาคเรียน โดยที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานของการบริหารธุรกิจในภาคเรียนแรก และได้เรียนทักษะการบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี ต่อในภาคเรียนที่ 3 และ 4 หลังจากนั้นจึงได้เพิ่มทักษะความคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมในเทอมที่ 4 และ 5 สำหรับการจบการศึกษาผู้เรียนจะได้เลือกทำ วิทยานิพนธ์หรือสาระนิพนธ์ในหัวข้อที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างธุรกิจใหม่ การต่อยอดธุรกิจเดิม หรือการสร้างกิจการเพื่อสังคม

Recommended Specialization Courses

Business Model and Strategy Development

แค่แนวคิดดีๆ อย่างเดียวไม่เพียงพออีกต่อไปในทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน แนวคิดดีๆเหล่านั้นจะประสบความสำเร็จได้นั้นยังต้องมี โมเดลทางธุรกิจที่ดีและการวางกลยุทธ์ที่ถูกต้องอีกด้วย มาร่วมเรียนรู้ แนวคิดโมเดลธุรกิจที่หลากหลาย และการวางกลยุทธ์ต่างๆเพื่อให้กิจการขนาดเล็กหรือกิจการที่เพิ่งเริ่มต้นนั้นสามารถที่จะมีที่ยืนและสร้างโอกาสทางธุรกิจได้

Entrepreneurial Marketing

ผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่เริ่มต้นกิจการใหม่นั้นมีต้นทุนที่แตกต่างจากองค์กรขนาดใหญ่ จึงต้องทำการตลาดที่แตกต่างไปจากการตลาดในรูปแบบเดิม ผู้ประกอบการต้องปรับตัวรับมือกับสิ่งแวดล้อมที่ผันผวนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วภายใต้ข้อจำกัดมากมาย ผู้ประกอบการจึงต้องเน้นเรื่องการสร้างคุณค่าที่แตกต่างและรับมือได้ในทุกสถานการณ์เพื่อผลลัพธ์ทางการตลาดที่แตกต่าง ในวิชานี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้แบบผสมผสานผ่านเกมจำลองทางธุรกิจ (Simulation) กรณีศึกษา และวิทยาการพิเศษจากภายนอก

Financial and Technology Management

การเข้าถึงแหล่งเงินทุน การวางแผนและบริหารทางการเงินถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญต่อผู้ประกอบการธุรกิจ ผู้ประกอบการยุคใหม่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้และเข้าใจเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจทุกขนาด เพื่อความรู้ความเข้าใจในหลักการและเครื่องมือเทคโนโลยีสำหรับการวิเคราะห์ทางการเงิน หรือแม้แต่เพื่อการนำเสนอและแสวงหาโอกาสในการระดมทุนจากนักลงทุน ซึ่งทั้งหมดนี้ได้ถูกออกแบบการเรียนรู้ที่บูรณาการอย่างลงตัวระหว่างหลักการสำคัญและกรณีศึกษาในภาคปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อผู้ประกอบการอย่างแท้จริง

Management of Innovation

นวัตกรรมเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ผู้ประกอบการและผู้บริหารองค์กรจำเป็นต้องเข้าใจองค์ประกอบที่จำเป็นสำหรับการขับเคลื่อนนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ รู้จักเครื่องมือที่จะช่วยในการวิเคราะห์เพื่อเชื่อมผ่านตั้งแต่จุดเริ่มต้นของความคิดริเริ่ม ไปสู่ปรับและผสมผสานของรูปแบบนวัตกรรมที่เป็นที่ต้องการ จนสู่ขั้นตอนสุดท้ายคือการทำการตลาดให้เป็นที่ยอมรับ นอกจากนี้ผู้ประกอบการและผู้บริหารองค์กรจำเป็นต้องเข้าถึงการความหลากหลายของกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมในปัจจุบันและสามารถวางกรอบของการพัฒนาองค์กรเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งงนวัตกรรมที่ยั่งยืนได้

New Venture Creation

ทำความเข้าใจกับจุดเริ่มต้นของกิจการใหม่ที่มีที่อาจมีที่มาไม่เหมือนกัน แต่ทุกกิจการเริ่มต้นจากจุดเดียวกันคือ ไอเดียบางอย่าง เช่น การเริ่มต้นจากปัญหา จากความหลงไหลของผู้ก่อตั้ง หรือบางกิจการเริ่มต้นจากการมองเห็นโอกาสหรือความเป็นไปได้ใหม่ๆ มาร่วมเรียนรู้วิธีการค้นหาไอเดียผ่านหลายมุมมองและเปลี่ยนแนวคิดต่างๆเหล่านั้นให้เป็น Business Concept หรือแนวคิดทางธุรกิจที่เป็นรูปธรรม

Seminar in Entrepreneurship Management

การเป็นผู้ประกอบการนั้นต้องสามารถที่จะเรียนรู้ที่จะสร้าง “โจทย์” ขึ้นมาได้ด้วยตัวเองและเลือกเส้นทางเดินต่างๆของชีวิตผู้ประกอบการได้อย่างมั่นใจ ในวิชานี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงของผู้ประกอบการ ผ่านการสัมภาษณ์ การลงพื้นที่ต่าง เพื่อที่จะได้ สัมผัสชีวิตผู้ประกอบการจริงในหลายแง่มุมทั้ง ผู้ประกอบการระหว่างประเทศ ผู้ประกอบการเพื่อสังคม ผู้ประกอบการที่ต้องสืบทอดกิจการ และผู้ประกอบการที่เริ่มต้นธุรกิจใหม่

Business Creativity and Design Thinking

Creative Destruction หรือการลบล้างสร้างใหม่ด้วยนวัตกรรมคือหัวใจของการเป็นผู้ประกอบการ เนื้อหาในวิชาจะทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงกระบวนการสร้างแนวความคิดใหม่ๆ และสร้างนวัตกรรมที่หลากหลายเพื่อสร้างคุณค่าที่เป็นที่ต้องการ ทั้งยังเข้าใจถึงทักษะการคิดเชิงอนาคต และเรียนรู้การสร้างองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยความคิดสร้างสรรค์
ตัวอย่างวิชา Business Creativity & Design Thinking
โดย ดร. ตรียุทธ พรหมศิริ

วิชาเลือกอื่น ๆ ของสาขา

 • Corporate Entrepreneurship and Innovation
 • Business and Sales Pitching Strategy
 • Commercial Management for Technology and Intellectual Property
 • New Product and Platform Development
 • Strategic Supply Chain Management
 • โครงสร้างหลักสูตร

  นักศึกษาทุกสาขาวิชาต้องเรียนวิชาแกนครบทั้ง 5 วิชา โดยทั่วไปนักศึกษาจะต้องลงเรียนวิชาบังคับครบทุกวิชาภายใน 3 ภาคการศึกษาแรก นักศึกษาจะสามารถเข้าสอบประมวลความรู้ได้ หลังจากสอบผ่านวิชาแกนครบทั้ง 5 วิชาแล้ว (สำหรับนักศึกษารหัส 64 เป็นต้นไป)

  หมวดวิชาแกน
  (15 หน่วยกิต)
  • Digital Business Management
  • Thai Economy in Global Context
  • Strategic Marketing Management
  • Corporate Finance
  • Contemporary Management
  หมวดวิชาบังคับ
  (12 หน่วยกิต)
  • Business Research
  • Business Model and Strategy Development
  • Management of Innovation
  • New Venture Creation
  วิทยานิพนธ์ (15 หน่วยกิต) หรือ
  สารนิพนธ์ (6 หน่วยกิต)
  หมวดวิชาเลือก
  (6-12 หน่วยกิต)
  • Entrepreneurial Marketing
  • Corporate Entrepreneurship and Innovation
  • Seminar in Management
  • Business Creativity and Design Thinking
  • Financial and Technology Management for Entrepreneurs
  • Business and Sales Pitching Strategy
  • Commercial Management for Technology and Intellectual Property
  • New Product and Platform Development
  • Strategic Supply Chain Management
  รวม 45 หน่วยกิต
 • ข้อมูลรายวิชา

  • Contemporary Management (หลักการจัดการแบบองค์รวม)

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการจัดการ วิวัฒนาการของทฤษฎีการจัดการ คุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม วัฒนธรรมองค์กรและสภาพแวดล้อม การวางแผนและกำหนดเป้าหมาย การพัฒนากลยุทธ์และการนำไปปฏิบัติ การออกแบบองค์กร การบริหารคน ภาวะผู้นำ การติดต่อสื่อสาร การบริหารเปลี่ยนแปลง นวัตกรรม การประกันคุณภาพ และองค์กรแห่งการเรียนรู้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการในบริบทของเอเซียน

   Digital Business Management (การจัดการธุรกิจดิจิตัล)

   ระบบสารสนเทศจากมุมมองของธุรกิจ การระบุความต้องการระบบสารสนเทศขององค์กร เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ระบบเพื่อช่วยสนับสนุนความต้องการจากระดับปฏิบัติการ จนถึงระดับกลยุทธ์ การพัฒนาระบบและการจัดหาระบบ

   Strategic Marketing Management (การจัดการทางการตลาดเชิงกลยุทธ์)

   การตลาดในองค์กรและสังคม การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า การบริหารกระบวนการทางการตลาด และการวางแผนการตลาด ระบบข้อมูลข่าวสารและการวิจัยทางการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด การวิเคราะห์ตลาดผู้บริโภคและพฤติกรรมผู้ซื้อ การวิเคราะห์ตลาดธุรกิจและพฤติกรรม การวิเคราะห์อุตสาหกรรมและคู่แข่ง การวัดและการประมาณการอุปสงค์ของตลาด การแบ่งตลาดออกเป็นส่วนๆ และการเลือกตลาดเป้าหมาย การสร้างความแตกต่างและการวางตำแหน่งทางการตลาด การพัฒนา ทดสอบ และการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ กลยุทธ์การบริหารวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การออกแบบกลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับผู้นำ ผู้ท้าทาย ผู้ตามและผู้ชำนาญเฉพาะส่วน การออกแบบกลยุทธ์สำหรับตลาดระดับสากล การบริหารสายผลิตภัณฑ์ ตราสินค้าและการบรรจุ การบริหารธุรกิจการให้บริการ การเลือกและการบริหารช่องทางการตลาด การบริหารผู้ค้าปลีก ค้าส่ง และระบบการกระจายสินค้า การออกแบบการติดต่อสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ การออกแบบตลาดทางตรงและการสร้างสัมพันธ์กับชุมชน การบริหารงานขาย การประเมินผลและการควบคุมผลการดำเนินงานทางการตลาด

   Finance (การจัดการทางการเงิน)

   การจัดการทางการเงิน การคำนวณมูลค่าของเงิน งบการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน การวางแผนเงินทุนระยะยาว การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การบริหารสินทรัพย์หมุนเวียน การจัดหาเงินทุนระยะสั้น ดอกเบี้ยและโครงสร้างอัตราดอกเบี้ย หุ้นกู้และการหามูลค่าหุ้นกู้ ความเสี่ยงของหุ้นกู้ ความเสี่ยงและผลตอบแทน แบบจำลองผลตอบแทนที่ดุลยภาพ หุ้นสามัญและการหามูลค่าหุ้นสามัญ ต้นทุนเงินทุน การงบประมาณลงทุน การประมาณกระแสเงินสด การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการลงทุน การรีไฟแนนซ์ โครงสร้างเงินทุน การจ่ายเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืน การบริหารความเสี่ยงและอนุพันธ์ทางการเงิน

   Thai Economy in Global Context (เศรษฐกิจไทยในบริบทโลก)

   จุลเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์และอุปทาน ความยืดหยุ่น นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้อง การจัดการผลิต ต้นทุน ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ตลาดผูกขาด ตลาดแข่งขันแบบผู้ขายมากราย ตลาดแบบผู้ขายน้อยราย ทฤษฎีเกมส์ ความล้มเหลวของตลาด เศรษฐศาสตร์ระดับมหภาค การวัดผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ อัตราการว่างงาน นโยบายการเงิน นโยบาย การคลัง วงจรธุรกิจ การค้าขายระหว่างประเทศ และ การเงินระหว่างประเทศ
  • การวิจัยธุรกิจ (Business Research)

   ปรัชญาและแนวคิดทางการวิจัยธุรกิจ ระเบียบวิธีวิจัย การกําหนดประเด็นปัญหา การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การกําหนดตัวแปรและสมมติฐานการวิจัย การกําหนดประชากรและการ สุ่มตัวอย่าง การออกแบบวิจัย แหล่งและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทํารายงานและการนําเสนอผลการวิจัย

   การพัฒนากลยุทธ์และรูปแบบธุรกิจ (Business Model and Strategy Development)

   แนวคิดพื้นฐานและความแตกต่างในประเภทของรูปแบบธุรกิจ กระบวนการตรวจสอบแนวคิด เปลี่ยนแนวคิดให้เป็นแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการใหม่ การสร้างรูปแบบธุรกิจ ตรวจสอบ ความเป็นไปได้ของรูปแบบธุรกิจโดยการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมตลาดและลูกค้า การแข่งขัน ผลิตภัณฑ์และบริการ และการเงิน การวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ การดําเนินกลยุทธ์และการควบคุม การทดสอบตลาดและทบทวนกลยุทธ์และรูปแบบธุรกิจ

   การจัดการนวัตกรรม (Management of Innovation)

   ความสําคัญและผลกระทบของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีต่อองค์กรธุรกิจและประโยชน์ ต่อระบบเศรษฐกิจ แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการจัดการ กระบวนการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาธุรกิจใหม่ ความเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์ทางธุรกิจและกลยุทธ์ด้านนวัตกรรม กระบวนการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และ กระบวนการไปสู่การพาณิชย์ การจัดการทุนทางปัญญาขั้นแนะนํา ความคิดสร้างสรรค์และองค์กรแห่งการ เรียนรู้ ความท้าทายใหม่ในการจัดการนวัตกรรม

   การสร้างธุรกิจใหม่ (New Venture Creation)

   หลักการของขั้นวงจรชีวิตผู้ประกอบการ ขั้นเริ่มต้นธุรกิจใหม่ ขั้นธุรกิจเติบโต ขั้นเติบโตแบบก้าวกระโดด ขั้นธุรกิจอิ่มตัว หลักเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเริ่มต้นธุรกิจใหม่ ภาวะผู้ประกอบการและจริยธรรมของการเป็นผู้ประกอบการ ค้นหาและประเมินโอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่ สร้างแนวคิดธุรกิจที่มาจากโอกาสที่ค้นพบ ค้นหาลูกค้าและสร้างสมมติฐานด้านคุณค่าสําหรับลูกค้า เปลี่ยนแนวคิดให้เป็นรูปแบบธุรกิจที่เป็นไปได้และปฏิบัติได้ การสร้างทีมและการก่อตั้งกิจการใหม่ การนําเสนอแผนธุรกิจฉบับย่อด้วยการเล่าเรื่องราวที่จับใจผู้ฟัง
  • การตลาดสำหรับผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Marketing)

   การตรวจสอบถึงความท้าทายที่มีลักษณะเฉพาะในการทำตลาดสำหรับธุรกิจใหม่ พัฒนาทักษะการตลาดพื้นฐานสำหรับผู้ประกอบการและการเป็นผู้นำในธุรกิจใหม่ในตลาดโลก การวิจัยตลาดเพื่อเข้าใจความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย การวางตำแหน่งทางการตลาด การกำหนดราคา การวางแผนในการวางตลาดสินค้าหรือบริการสำหรับธุรกิจใหม่

   ภาวะผู้ประกอบการธุรกิจและนวัตกรรม (Corporate Entrepreneurship and Innovation)

   แนวทางใหม่สำหรับผู้ประกอบการ ธรรมชาติที่โดดเด่นของภาวะผู้ประกอบการภายในบริษัท ระดับของภาวะผู้ประกอบการในองค์กร รูปแบบของภาวะผู้ประกอบการภายในบริษัท ภาวะผู้ประกอบการในองค์กรของรัฐและองค์กรไม่แสวงกำไร ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรที่มีภาวะผู้ประกอบการกลยุทธ์องค์กรและภาวะผู้ประกอบการ การจัดโครงสร้างบริษัทสำหรับภาวะผู้ประกอบการ การสร้างวัฒนธรรมทางการประกอบการ ข้อจำกัดด้านสมรรถนะทางการประกอบการ การนำองค์กรทางการ ประกอบการ การประเมินผลสมรรถนะทางการประกอบการ การควบคุมกิจกรรมทางการประกอบการ การสร้างความยั่งยืนในสมรรถนะทางการประกอบการ

   สัมมนาทางการจัดการ (Seminar in Management)

   การศึกษาหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจเป็นพิเศษ นอกเหนือจากเนื้อหาที่จัดไว้ โดยมุ่งประโยชน์ ที่ได้รับจากการเชิญผู้ชำนาญการพิเศษในหัวข้อนั้นๆ เข้าร่วมสอนในการสัมมนาในแต่ละหัวข้อที่น่าสนใจเหล่านั้น

   การคิดออกแบบและสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (Business Creativity and Design Thinking)

   แนวการศึกษา วิธีการ และการประยุกต์ การสร้างสรรค์เพื่อก่อให้เกิดแนวความคิดธุรกิจ, กระบวนการกระจายแนวความคิดที่หลากหลาย, แหล่งข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์ แนวการศึกษา วิธีการและการประยุกต์ สำหรับกระบวนคิดเชิงออกแบบ, กระบวนการกลั่นกรองเพื่อความคิดที่เหมาะสม การแนะนำพื้นฐานกระบวนการคิดเชิงนวัตกรรม การสร้างความเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้งและการออกแบบที่มี ผู้ใช้และลูกค้าเป็นศูนย์กลางสำคัญ การระบุพื้นที่ของโอกาสทางธุรกิจ การระบุขอบเขตลักษณะของปัญหา การสร้างแนวคิด การรวบรวมชุดแนวความคิด การปรับใช้ชุดแนวคิด และการเชื่อมโยงจากชุดแนวความคิดไปสู่กลยุทธ์ธุรกิจ กลยุทธ์การจัดการนวัตกรรม และตัวแบบธุรกิจ

   การจัดการการเงินและเทคโนโลยีสำหรับผู้ประกอบการ (Financial and Technology Management for Entrepreneurs)

   การบูรณาการระหว่างการบริหารจัดการทางการเงินผสานการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มต่อผู้ประกอบการธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียภายใต้ระบบนิเวศน์ทางธุรกิจ การจัดหาแหล่งเงินทุน ในแต่ละช่วงชีวิตผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม การวิเคราะห์งบการเงินจำแนกในแต่ละช่วงชีวิต ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การวางแผน งบประมาณหลัก การวางแผนเพื่อการตัดสินใจระยะสั้น การกำหนดราคา การประเมินมูลค่าธุรกิจนวัตกรรม การวางแผนและการประเมินผลทางการเงินสำหรับโครงการลงทุนระยะยาวสำหรับ ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม

   การจัดการเชิงพาณิชย์สำหรับเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญา (Commercial Management for Technology and Intellectual Property)

   การบูรณาการเทคโนโลยี การนำกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีไปปฏิบัติในเชิงพาณิชย์ภายใต้บริบทการศึกษาของผู้ประกอบการธุรกิจ วิวัฒนาการของเทคโนโลยี สภาวะแวดล้อมของอุตสาหกรรม สภาวะแวดล้อมองค์กร ความสามารถด้านเทคโนโลยีของผู้ประกอบการธุรกิจ การจัดหาแหล่งเทคโนโลยี การสร้างความสามารถในการแข่งขันด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ แนวคิดพื้นฐานของทรัพย์สินทางปัญญา ระบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานที่จะสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ ความคิดเห็นและรูปแบบธุรกิจใหม่ การตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญา การทำวิจัยและนำทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่ กลยุทธ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา การประเมินทรัพย์สินทางปัญญาและการให้ใบอนุญาตทรัพย์สินทางปัญญา

   การพัฒนาผลิตภัณฑ์และรูปแบบธุรกิจใหม่ (New Product and Platform Development)

   การบริหารจัดการและเทคนิคการวิเคราะห์เพื่อการออกแบบและบริหารจัดการสินค้า บริการใหม่ๆ การวิเคราะห์ตลาด การพัฒนาแนวคิดและรูปแบบในการเข้าสู่ตลาด การปรับแนวคิดและรูปแบบตามความต้องการของลูกค้า การเลือกแนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และรูปแบบธุรกิจ และการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดสำหรับสินค้าบริการหรือรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ วิธีการทดสอบตลาดและวิธีการบริหารวงจรผลิตภัณฑ์

   การจัดการห่วงโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Supply Chain Management)

   การจัดการปฏิบัติการและการบริหารห่วงโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์ การวางแผน การพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดการการผลิต การพยากรณ์ความต้องการ การจัดการประสิทธิภาพการขนส่ง การวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการเลือกผู้ให้บริการ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารห่วงโซ่อุปทาน การบริหารความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

   ภาวะผู้ประกอบการระหว่างประเทศ (International Entrepreneurship)

   ลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ การวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ สำหรับผู้ประกอบการ การวิเคราะห์ปัจจัยด้านตลาด กฎหมายและเศรษฐกิจสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศสำหรับผู้ประกอบการ การวิเคราะห์แหล่งเงินทุนและพันธมิตรใน รูปแบบใหม่ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ ทักษะการสื่อสารเจรจาสำหรับ ผู้ประกอบการ และ ผลกระทบของผู้ประกอบการต่อประเทศต่างๆ
 • ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่าย

  Item Precourse Term 1 Term 2 Term 3 Term 4 Term 5 Total
  1. Matriculation (ค่าบำรุงการศึกษา) - 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 150,000
  2. Entrance Fee (ค่าธรรมเนียมแรกเข้า) 30,000 - - - - - 30,000
  3. Tuition Fee (ค่าหน่วยกิต)1 - 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 121,500
  Total Academic Expenses (ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร) 30,000 54,300 54,300 54,300 54,300 54,300 301,500
  Remark
  1. นักศึกษาทุกคนต้องลงเรียนไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต ค่าหน่วยกิตข้างต้นไม่รวมค่าหนังสือเรียน (Textbook)
  2. ค่าเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน (เฉพาะนักศึกษาที่มีความรู้พื้นฐานไม่เพียงพอ)
  • วิชาบัญชี 7,000 บาท
  • วิชาการพัฒนาทักษะด้านการจัดการ 3,000 บาท
  • วิชาภาษาอังกฤษ 7,000 บาท
  • วิชาคณิตศาสตร์ (เฉพาะสาขาการเงิน) 7,000 บาท
  • วิชาสถิติเพื่อการจัดการ (ยกเว้นสาขาการเงิน) 2,000 บาท
 • การสำเร็จการศึกษา

  วิทยาลัยการจัดการจะเสนอขออนุมัติปริญญาบัตรในการจบการศึกษา ให้แก่นักศึกษาที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้
  1. มีเวลาศึกษาตลอดหลักสูตรไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
  2. ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามโครงสร้างของหลักสูตร และได้รับสัญลักษณ์แสดงผลการศึกษา ตามเกณฑ์ที่กำหนด
  3. ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
  4. สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
  5. สอบผ่านการป้องกันวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ 
  6. ส่ง รูปเล่มวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ ที่จัดพิมพ์ตามจำนวนและตามรูปแบบที่วิทยาลัยการจัดการกำหนด
  7. ต้องได้คะแนนสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศของวิทยาลัย

หัวหน้าสาขา

ดร.ตรียุทธ พรหมศิริ

 • 02 206 2000 ต่อ 2135
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ห้อง 1410 ชั้น 14 อาคารมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต

อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์ที่สอนในแต่ละรายวิชานั้นเป็นอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถเชิงลึกและประสบการณ์ตรงที่เกี่ยวข้องกับ การสร้างผู้ประกอบการด้วยประสบการณ์ที่หลากหลาย เช่นเป็นที่ปรึกษาองค์กร เป็นผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ตรง เป็นนักลงทุน Venture Capitalist อาจารย์ทุกท่านได้นำผนวกความรู้วิชาการรวมทั้งประสบการณ์ตรงทางธุรกิจเพื่อมาถ่ายทอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน นอกเหนือจากอาจารย์ประจำของวิทยาลัยการจัดการแล้ว ทางสาขายังได้รับเกียรติจากอาจารย์พิเศษ และวิทยากรคุณภาพมากมายที่มาร่วม ให้ประสบการณ์ และความรู้ต่างๆ

ดร. ธนพล วีราสา

Assistant Professor
สอนวิชา New Venture Creation

ดร.ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี

ASSOCiate PROFessor
สอนวิชา Management of Innovation

ดร.ณัฐวุฒิ พิมพา

ASSOCiate PROFessor
สอนวิชา Seminar in Entrepreneurship Management

ดร.กิตติชัย ราชมหา

สอนวิชา Financial & Technology Management

ดร.ตรียุทธ พรหมศิริ

สอนวิชา Design & Creativity

ดร.กฤษกร
สุขเวชชวรกิจ

สอนวิชา Business Model and Strategy

STUDENT TESTIMONIALS

"ชวินทร์ ศรีโชติ" เคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมยางล้อตันประหยัดพลังงาน

"โย - ทรงวุฒิ" ดีไซเนอร์ Renim Project เป้าหมายที่มองไกลกว่าการเป็นแบรนด์แฟชั่น

“เฟิร์น-สุสินี ขนอม” เบรล แอนด์ ซาวด์ ฟอร์บลายด์ หนังสือเสียงคนในโลกมืด

SIE SEMINAR SERIES

SIE Seminar ครั้งที่ 11 "HealthTech for Aging Society" ได้รับเสียงตอบรับจาก startup และ ผู้ประกอบการ

SIE Seminar Series ครั้งที่ 10 "PROP TECH...นวัตกรรมเปลี่ยนชีวิต" สัมมนาประกอบด้วย Startup

SIE Seminar Series ครั้งที่ 2 "THE PERFECT PITCH พิชิตฝัน นักปั้นธุรกิจ" กับบรรยากาศงานที่อบอุ่น

EI Knowledge Corner

สาขาภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม หรือ EI มุ่งเน้นการสร้างสังคมผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม และระบบนิเวศน์เพื่อการเรียนรู้ สำหรับการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการนวัตกรรม มุ่งเน้นการแบ่งปันความรู้เพื่อสังคมผู้ประกอบการ บริการวิชาการด้านการปรึกษาแนะนำด้านการวางแผนธุรกิจ การจัดการธุรกิจ และการวางแผนบริหารด้านการเงิน แก่ผู้ประกอบการหลากหลายลักษณะ ได้แก่ ผู้ประกอบการ Startups /SMEs หรือแม้แต่ IDEs (Innovation-Driven Entrepreneurs)

PRIDE OF EI

EI SITE VISIT

ENTREPRENEUR TALK

เยาวรัตน์ ปัญญาธีรา (พี่โอ๋)
ติดต่อผู้ประสานงานสาขา

ติดต่อผู้ประสานงานสาขา

หากท่านมีข้อสงสัยในสาขา หรือเนื้อหาวิชาของสาขา กรุณาติดต่อผู้ประสานงานสาขาได้ในเวลาดังต่อไปนี้
 • วันธรรมดา (10:00 - 18:00)
 • วันหยุดเสาร์อาทิตย์ (08:30 - 16:30) (ยกเว้นวันหยุดนขัตฤกษ์)
 • 02 206 2000 ต่อ 3206
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ชั้น 10 อาคารมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต

Contact

69 Vipawadee Rangsit Road
Samsennai, Phayathai District,
Bangkok, Thailand 10400
 • 662 206 2000
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Copyright © 2021 College of Management Mahidol University. All Rights Reserved.