Notice: Trying to access array offset on value of type null in C:\xampp\htdocs\web\plugins\system\nrframework\NRFramework\SmartTags.php on line 147
College of Management Mahidol University (CMMU) - สาขาการจัดการธุรกิจ

THAI PROGRAM

Master Degree Program

วิทยาลัยการจัดการได้ดำเนินการเปิดสอนการจัดการมหาบัณฑิต หลักสูตรไทย เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาของผู้เรียน และเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด โดยมุ่งเน้นการนำหลักการที่เป็นทฤษฎีมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน

สาขาการจัดการธุรกิจ

หลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการธุรกิจ หลักสูตรเดียวที่จะทำให้ได้เรียนรู้และเข้าใจการบริหารธุรกิจครบทุกมิติ พร้อมเปิดโลกทัศน์ให้คนธรรมดา กลายเป็นผู้นำองค์กร/ผู้บริหารที่มีความสามารถที่ “แตกต่าง โดดเด่น และ เก่งรอบด้าน”

ในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว องค์กรต้องปรับตัวเก่ง ผู้บริหารต้องรอบรู้ มีภาวะผู้นำ ปรับกลยุทธองค์กรเป็น จัดการความเปลี่ยนแปลง บริหารทรัพยากร ทั้งคน, เงิน, เวลา และ เทคโนโลยี ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้จะสอนการจัดการธุรกิจอย่างมืออาชีพ เข้าใจงานบริหารในทุกมิติ และทำให้คุณเป็นนักบริหาร ที่มีความสามารถพร้อมไปด้วยทักษะเหล่านี้

 • เข้าใจพื้นฐานและความรู้การเป็นผู้นำ/นักบริหารจัดการที่เก่งทั้งการคิด วิเคราะห์และการตัดสินใจ
 • ฝึกฝนทักษะที่จำเป็น (ทั้ง hard & soft skills) เพื่อพัฒนาแนวคิดและศักยภาพในการทำธุรกิจจริง
 • เข้าใจกลยุทธ์และสร้างวิสัยทัศน์ในการจัดการธุรกิจอย่างกว้างไกล
 • สามารถวางแผนธุรกิจได้อย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างธุรกิจให้ยั่งยืน
 • เพิ่มความสามารถในการเจรจาต่อรองและการทำงานเป็นทีม

พร้อมเรียนรู้ "ประสบการณ์ตรง" จากนักบริหาร "ตัวจริง" ในองค์กรระดับแนวหน้า เพื่อก้าวไปเป็นผู้บริหารมืออาชีพด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น BM&HO Talk กับ Speaker ผู้บริห ารระดับประเทศอย่าง SCG, SHOPEE, IKEA, DHL, Central Group และการไปดูงานกับองค์กรชั่นนำของประเทศ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการ
 • ผู้บริหารภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ

โอกาสในการทำงานในอนาคต

 • นักบริหารรุ่นใหม่
 • เจ้าของธุรกิจ / ทายาทธุรกิจ
 • ผู้จัดการองค์กร / หัวหน้างาน

Contact and Enquiries

CMMU regular business hours
 • Open 10.00 - 18.00 Weekday
 • Open 08.30 - 16.30 Weekend
 • โครงสร้างหลักสูตร

  นักศึกษาทุกสาขาวิชาต้องเรียนวิชาแกนครบทั้ง 5 วิชา โดยทั่วไปนักศึกษาจะต้องลงเรียนวิชาบังคับครบทุกวิชาภายใน 3 ภาคการศึกษาแรก นักศึกษาจะสามารถเข้าสอบประมวลความรู้ได้ หลังจากสอบผ่านวิชาแกนครบทั้ง 5 วิชาแล้ว (สำหรับนักศึกษารหัส 64 เป็นต้นไป)

  หมวดวิชาแกน
  (15 หน่วยกิต)
  • Digital Business Management
  • Thai Economy in Global Context
  • Strategic Marketing Management
  • Corporate Finance
  • Contemporary Management
  หมวดวิชาบังคับ (ตามวิชาเอก)
  (12 หน่วยกิต)
  • Organization Behavior and Human Resource Management
  • Strategic Management
  • Business Research
  • Managerial Decision Strategy
  วิทยานิพนธ์ (15 หน่วยกิต) หรือ
  สารนิพนธ์ (6 หน่วยกิต)
  หมวดวิชาเลือก (ตามวิชาเอก)
  (6-12 หน่วยกิต)
  • Project Management
  • International Business Management
  • Seminar in Management
  • Customer Relationship Management
  • Leadership and Managerial Negotiation Strategy
  • Business Plan Development
  • Business Creative and Design Thinking
  • Corporate Sustainability Management and Strategy
  • Strategic Knowledge Management
  • Operation Management and Business Value Creation
  รวม 45 หน่วยกิต
 • ข้อมูลรายวิชา

  • Principle of Management (หลักการจัดการ)

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการจัดการ วิวัฒนาการของทฤษฎีการจัดการ คุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม วัฒนธรรมองค์กรและสภาพแวดล้อม การวางแผนและกำหนดเป้าหมาย การพัฒนากลยุทธ์และการนำไปปฏิบัติ การออกแบบองค์กร การบริหารคน ภาวะผู้นำ การติดต่อสื่อสาร การบริหารเปลี่ยนแปลง นวัตกรรม การประกันคุณภาพ และองค์กรแห่งการเรียนรู้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการในบริบทของเอเซียน

   Digital Business Management (การจัดการธุรกิจดิจิตัล)

   ระบบสารสนเทศจากมุมมองของธุรกิจ การระบุความต้องการระบบสารสนเทศขององค์กร เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ระบบเพื่อช่วยสนับสนุนความต้องการจากระดับปฏิบัติการ จนถึงระดับกลยุทธ์ การพัฒนาระบบและการจัดหาระบบ

   Strategic Marketing Management (การจัดการทางการตลาดเชิงกลยุทธ์)

   การตลาดในองค์กรและสังคม การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า การบริหารกระบวนการทางการตลาด และการวางแผนการตลาด ระบบข้อมูลข่าวสารและการวิจัยทางการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด การวิเคราะห์ตลาดผู้บริโภคและพฤติกรรมผู้ซื้อ การวิเคราะห์ตลาดธุรกิจและพฤติกรรม การวิเคราะห์อุตสาหกรรมและคู่แข่ง การวัดและการประมาณการอุปสงค์ของตลาด การแบ่งตลาดออกเป็นส่วนๆ และการเลือกตลาดเป้าหมาย การสร้างความแตกต่างและการวางตำแหน่งทางการตลาด การพัฒนา ทดสอบ และการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ กลยุทธ์การบริหารวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การออกแบบกลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับผู้นำ ผู้ท้าทาย ผู้ตามและผู้ชำนาญเฉพาะส่วน การออกแบบกลยุทธ์สำหรับตลาดระดับสากล การบริหารสายผลิตภัณฑ์ ตราสินค้าและการบรรจุ การบริหารธุรกิจการให้บริการ การเลือกและการบริหารช่องทางการตลาด การบริหารผู้ค้าปลีก ค้าส่ง และระบบการกระจายสินค้า การออกแบบการติดต่อสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ การออกแบบตลาดทางตรงและการสร้างสัมพันธ์กับชุมชน การบริหารงานขาย การประเมินผลและการควบคุมผลการดำเนินงานทางการตลาด

   Finance (การจัดการทางการเงิน)

   การจัดการทางการเงิน การคำนวณมูลค่าของเงิน งบการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน การวางแผนเงินทุนระยะยาว การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การบริหารสินทรัพย์หมุนเวียน การจัดหาเงินทุนระยะสั้น ดอกเบี้ยและโครงสร้างอัตราดอกเบี้ย หุ้นกู้และการหามูลค่าหุ้นกู้ ความเสี่ยงของหุ้นกู้ ความเสี่ยงและผลตอบแทน แบบจำลองผลตอบแทนที่ดุลยภาพ หุ้นสามัญและการหามูลค่าหุ้นสามัญ ต้นทุนเงินทุน การงบประมาณลงทุน การประมาณกระแสเงินสด การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการลงทุน การรีไฟแนนซ์ โครงสร้างเงินทุน การจ่ายเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืน การบริหารความเสี่ยงและอนุพันธ์ทางการเงิน

   Thai Economy in Global Context (เศรษฐกิจไทยในบริบทโลก)

   จุลเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์และอุปทาน ความยืดหยุ่น นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้อง การจัดการผลิต ต้นทุน ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ตลาดผูกขาด ตลาดแข่งขันแบบผู้ขายมากราย ตลาดแบบผู้ขายน้อยราย ทฤษฎีเกมส์ ความล้มเหลวของตลาด เศรษฐศาสตร์ระดับมหภาค การวัดผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ อัตราการว่างงาน นโยบายการเงิน นโยบาย การคลัง วงจรธุรกิจ การค้าขายระหว่างประเทศ และ การเงินระหว่างประเทศ
  • Managerial Decision Science (วิทยาศาสตร์การตัดสินใจทางการจัดการ)

   การวิเคราะห์และการสร้างตัวแบบ สมการเส้นตรง วิธีแก้ปัญหาของสมการเส้นตรง ความน่าจะเป็น การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน การตัดสินใจและการวิเคราะห์ความเสี่ยง การบริหารและการควบคุมสินค้าคงคลัง ทฤษฎีการจัดลำดับงาน เทคนิคการจัดลำดับงานแบบ เทคนิคการประเมินค่าและควบคุมโครงการ การพยากรณ์

   Organization Behavior and Human Resource Management (พฤติกรรมองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์

   ความหมายของพฤติกรรมองค์การ พื้นฐานของพฤติกรรมส่วนบุคคล การยอมรับและการตัดสินใจส่วนบุคคล คุณค่า ทัศนคติและความพึงพอใจในงาน หลักการสร้างแรงจูงใจและการนำไปประยุกต์ พื้นฐานของพฤติกรรมกลุ่ม การติดต่อสื่อสารและการตัดสินใจกลุ่ม ความเป็นผู้นำและคุณธรรมจริยธรรมของผู้นำ อำนาจและการเงิน ความขัดแย้ง การต่อรองและพฤติกรรมระหว่างกลุ่ม โครงสร้างองค์กร การออกแบบองค์กร นโยบายทรัพยากรบุคคล คุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม วัฒนธรรมองค์กรและสภาพแวดล้อม การวางแผนและกำหนดเป้าหมาย วัฒนธรรมองค์กรและสภาพแวดล้อม การวางแผนและกำหนดเป้าหมาย ความกดดันในการทำงาน การบริหารจัดการและพฤติกรรมองค์กร การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงองค์กร

   Strategic Management (การจัดการเชิงกลยุทธ์)

   กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อบริษัทและนโยบายของบริษัท การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอกและภายใน การสร้างข้อได้เปรียบในเชิงการแข่งขันโดยผ่านกลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ กลยุทธ์ระดับฝ่าย กลยุทธ์การแข่งขันและสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรม กลยุทธ์ในสิ่งแวดล้อมระดับโลก กลยุทธ์ระดับองค์กร การรวมกันในแนวดิ่ง การกระจายธุรกิจและพันธมิตรทาง กลยุทธ์ การพัฒนาบริษัท การสร้างและปรับปรุงโครงสร้างของบริษัท การออกแบบโครงสร้างองค์กร แบบระบบควบคุมเชิงกลยุทธ์ ความสอดคล้องกันระหว่างโครงสร้างและการควบคุมกับกลยุทธ์ การประยุกต์การเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ และการวิเคราะห์กรณีศึกษา

   การวิจัยธุรกิจ (Business Research)

   ปรัชญาและแนวคิดทางการวิจัยธุรกิจ ระเบียบวิธีวิจัย การกําหนดประเด็นปัญหา การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การกําหนดตัวแปรและสมมติฐานการวิจัย การกําหนดประชากรและการ สุ่มตัวอย่าง การออกแบบวิจัย แหล่งและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทํารายงานและการนําเสนอผลการวิจัย
  • การจัดการโครงการ (Project Management)

   การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ การวิเคราะห์ความคุ้มทุน การวางแผนปฏิบัติการ การดำเนินการตามแผน การจัดลำดับขั้นตอนการดำเนินงาน การควบคุมและติดตามงาน การประเมินผลของโครงการ โครงสร้างของทีมงานที่มีคุณภาพ การจัดสรรทรัพยากรในการทำงาน การทำเอกสารของโครงการ การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการโครงการ

   การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management)

   สภาพแวดล้อม กระบวนการและแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ การวิเคราะห์การร่วมลงทุนกับบริษัทต่างชาติ การดำเนินการค้าขายกับต่างประเทศ ความสำคัญของภาษีและพิธีการศุลกากร การเงินระหว่างประเทศ กฎและระเบียบปฏิบัติขององค์การค้าระหว่างประเทศ และแนวโน้มในการส่งออกของไทย

   สัมมนาด้านการจัดการ (Seminar in Management)

   การศึกษาหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจเป็นพิเศษ นอกเหนือจากเนื้อหาที่จัดไว้ โดยมุ่งประโยชน์ที่ได้รับจากการเชิญผู้ชำนาญการพิเศษในหัวข้อนั้นๆ เข้าร่วมสอนในการสัมมนาในแต่ละหัวข้อที่น่าสนใจเหล่านั้น

   การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management)

   เทคนิคการทำวิจัยลูกค้า เทคนิควิธีการแบ่งกลุ่มลูกค้าและการเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าถึงปัจจัยที่สำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จ ในการนำเทคนิควิธีดังกล่าวไปปฏิบัติ วิธีการใช้ข้อมูลของลูกค้าในการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ซึ่งจะเพิ่มความจงรักภักดีของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการ

   ภาวะผู้นำและกลยุทธ์การเจรจาต่อรองเขิงการจัดการ (Leadership and Managerial Negotiation Strategy)

   ทฤษฎีภาวะผู้นำ จริยธรรมผู้นำ ภาวะผู้นำกับความคิดเชิงระบบและการแก้ไขปัญหาภาวะผู้นำกับวิสัยทัศน์และการสื่อสารระหว่างในองค์กร ผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมขององค์กร ผู้นำกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ กระบวนการเจรจาต่อรองเพื่อเป็นเครื่องมือทางการจัดการ การสร้างอิทธิพลต่อเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ส่งวัตถุดิบ ลูกค้า สหพันธ์แรงงาน หน่วยงานรัฐ สมาคมการค้าและอื่นๆ กลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองที่ได้ผลและกรณีศึกษา

   การพัฒนาแผนธุรกิจ (Business Plan Development)

   การวิเคราะห์โอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่ การกำหนดภารกิจ วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ของธุรกิจ การวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรค การวิเคราะห์ตลาด กลุ่มลูกค้าและผลิตภัณฑ์ การกำหนด กลยุทธ์ธุรกิจ กลยุทธ์ด้านการตลาดและการผลิตการออกแบบองค์กร การจัดทำแผนการเงิน งบกำไรขาดทุน งบดุลและงบกระแสเงินสดของธุรกิจ การนำเสนอแผนธุรกิจต่อสถาบันการเงินต่างๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

   การคิดออกแบบและสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (Business Creativity and Design Thinking)

   แนวการศึกษา วิธีการ และการประยุกต์ การสร้างสรรค์เพื่อก่อให้เกิดแนวความคิดธุรกิจ, กระบวนการกระจายแนวความคิดที่หลากหลาย, แหล่งข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์ แนวการศึกษา วิธีการและการประยุกต์ สำหรับกระบวนคิดเชิงออกแบบ, กระบวนการกลั่นกรองเพื่อความคิดที่เหมาะสม การแนะนำพื้นฐานกระบวนการคิดเชิงนวัตกรรม การสร้างความเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้งและการออกแบบที่มีผู้ใช้และลูกค้าเป็นศูนย์กลางสำคัญ การระบุพื้นที่ของโอกาสทางธุรกิจ การระบุขอบเขตลักษณะของปัญหา การสร้างแนวคิด การรวบรวมชุดแนวความคิด การปรับใช้ชุดแนวคิด และการเชื่อมโยงจากชุดแนวความคิดไปสู่กลยุทธ์ธุรกิจ กลยุทธ์การจัดการนวัตกรรม และตัวแบบธุรกิจ

   กลยุทธ์และการจัดการอย่างยั่งยืนเชิงธุรกิจ (Corporate Sustainability Management and Strategy)

   กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเพื่อความยั่งยืน กลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคม ความรับผิดชอบขององค์กร/ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร จริยธรรมและธรรมาภิบาล ทฤษฏีและการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภาวะผู้นำต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภาวะผู้นำแบบยั่งยืน ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการจัดการอย่างยั่งยืนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสวัสดิภาพ ความสมดุลและยั่งยืน เป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ หลักไตรกำไรสุทธิเพื่อการรักษาสมดุลระหว่าง คน โลกและผลกำไร ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานแบบบาลานซ์สกอร์การ์ด กิจการเพื่อสังคม การประยุกต์การบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืนกรณีศึกษาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

   การจัดการความรู้เชิงกลยุทธ์ (Strategic Knowledge Management)

   ความคิดในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยการรวบรวมความรู้ ประสบการณ์และวิธีการปฏิบัติงานที่ดีที่สุดของบุคลากรในองค์กรให้เกิดเป็นสินทรัพย์ทางปัญญาขององค์กรนั้น เพื่อนำไปใช้ ให้เกิดความสำเร็จสูงสุดในเชิงพาณิชย์ แนวความคิดในการสร้างองค์ความรู้ทั้งจากความเข้าใจอย่างถ่องแท้ จากสัญชาตญาณ และความคิดของบุคลากรในองค์กร การสร้างสภาพแวดล้อมที่ผู้บริหารและพนักงานจะได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้และประสบการณ์จากผู้อื่น การจัดการระบบข้อมูลด้านองค์ ความรู้ซึ่งนับเป็นสินทรัพย์ทางปัญญาเพื่อให้คงไว้ และสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพในทุก ๆ ส่วนขององค์กร

   การจัดการเชิงปฏิบัติการและการสร้างคุณค่าทางธุรกิจ (Operation Management and Business Value Creation)

   พื้นฐานการจัดการดำเนินงานสำหรับการจัดการธุรกิจ การสร้างคุณค่าสู่ลูกค้าผ่านการจัดการดำเนินงาน การดำเนินงานและความได้เปรียบในการแข่งขัน กลยุทธ์ในการดำเนินงาน การพัฒนาทักษะตัดสินใจในการดำเนินงาน แนวคิด วิธีการ และการลงมือปฏิบัติในการส่งมอบบริการที่มีคุณภาพดี สำหรับลูกค้า การจัดการคุณภาพโดยรวม ห้วงยามแห่งความจริง พิมพ์เขียวการบริการ การทำแผนที่ กระบวนการการส่งมอบบริการที่มีประสิทธิภาพให้กับลูกค้า การปรับปรุงกระบวนการในองค์กร การจัดการกำลังการผลิต รูปแบบแถวคอยที่เหมาะสมที่สุด การประยุกต์แนวคิดแบบลีน การบริหารห่วงโซ่ อุปทานเชิงกลยุทธ์

 • ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่าย

  Item Precourse Term 1 Term 2 Term 3 Term 4 Term 5 Total
  1. Matriculation (ค่าบำรุงการศึกษา) - 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 150,000
  2. Entrance Fee (ค่าธรรมเนียมแรกเข้า) 30,000 - - - - - 30,000
  3. Tuition Fee (ค่าหน่วยกิต)1 - 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 121,500
  Total Academic Expenses (ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร) 30,000 54,300 54,300 54,300 54,300 54,300 301,500
  Remark
  1. นักศึกษาทุกคนต้องลงเรียนไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต ค่าหน่วยกิตข้างต้นไม่รวมค่าหนังสือเรียน (Textbook)
  2. ค่าเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน (เฉพาะนักศึกษาที่มีความรู้พื้นฐานไม่เพียงพอ)
  • วิชาบัญชี 7,000 บาท
  • วิชาการพัฒนาทักษะด้านการจัดการ 3,000 บาท
  • วิชาภาษาอังกฤษ 7,000 บาท
  • วิชาคณิตศาสตร์ (เฉพาะสาขาการเงิน) 7,000 บาท
  • วิชาสถิติเพื่อการจัดการ (ยกเว้นสาขาการเงิน) 2,000 บาท
 • การสำเร็จการศึกษา

  วิทยาลัยการจัดการจะเสนอขออนุมัติปริญญาบัตรในการจบการศึกษา ให้แก่นักศึกษาที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้
  1. มีเวลาศึกษาตลอดหลักสูตรไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
  2. ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามโครงสร้างของหลักสูตร และได้รับสัญลักษณ์แสดงผลการศึกษา ตามเกณฑ์ที่กำหนด
  3. ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
  4. สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
  5. สอบผ่านการป้องกันวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ 
  6. ส่ง รูปเล่มวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ ที่จัดพิมพ์ตามจำนวนและตามรูปแบบที่วิทยาลัยการจัดการกำหนด
  7. ต้องได้คะแนนสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศของวิทยาลัย

หัวหน้าสาขา

ดร.พัลลภา ปีติสันต์

 • 02 206 2000 ต่อ 2114
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ห้อง 1310 ชั้น 13 อาคารมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต

รัชฎ์พงศ์ พุกพิบูลย์ (พี่บีม)
ติดต่อผู้ประสานงานสาขา

ติดต่อผู้ประสานงานสาขา

หากท่านมีข้อสงสัยในสาขา หรือเนื้อหาวิชาของสาขา กรุณาติดต่อผู้ประสานงานสาขาได้ในเวลาดังต่อไปนี้
 • วันธรรมดา (10:00 - 18:00)
 • วันหยุดเสาร์อาทิตย์ (08:30 - 16:30) (ยกเว้นวันหยุดนขัตฤกษ์)
 • 02 206 2000 ต่อ 3207

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • ชั้น 10 อาคารมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต

Contact

69 Vipawadee Rangsit Road
Samsennai, Phayathai District,
Bangkok, Thailand 10400
 • 662 206 2000
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Copyright © 2021 College of Management Mahidol University. All Rights Reserved.