นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ หัวใจบริหาร

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 รศ. ดร. วิชิตา รักธรรม คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล และรศ. ดร.พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ร่วมพิธีลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการ B.Sc. – M.M. หรือความร่วมมือระหว่างหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต – หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต

โดยเป็นหลักสูตรเร่งรัดตรีควบโท หรือหลักสูตร 4+1 ภายใต้แนวคิด “นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ หัวใจบริหาร” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เน้นการสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งมีทักษะในด้านการบริหารจัดการ เพื่อรองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจ และโอกาสในการประกอบอาชีพในอนาคตให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่น (Flexi Education) ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Contact

69 Vipawadee Rangsit Road
Samsennai, Phayathai District,
Bangkok, Thailand 10400
  • 662 206 2000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Copyright © 2021 College of Management Mahidol University. All Rights Reserved.