คณบดี ร่วมลงนามโครงการความร่วมมือด้านวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

วันนี้ (06 มิถุนายน 2565) รศ.ดร. วิชิตา รักธรรม คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามโครงการความร่วมมือด้านวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ด้วยทักษะและสมรรถนะในโลกการค้ายุคใหม่ โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง
บันทึกข้อตกลงฉบับนี้เกิดจากความร่วมมือของ 5 ฝ่าย คือ
  1. วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
  2. หอการค้าไทย
  3. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  4. สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
  5. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
มีวัตถุประสงค์ เพื่อบูรณาการความร่วมมือทางด้านวิชาการในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อยกระดับขีดความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นในโลกการค้ายุคใหม่ของผู้ประกอบการไทยในการดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Global Value Chain) อีกทั้งเพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการไทยที่ผ่านการอบรมหลักสูตรให้เข้าถึงบริการทางการเงินด้านต่าง ๆ อาทิ บริการสินเชื่อ บริการประกันการส่งออก และบริการประกันความเสี่ยง การลงทุนในต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ และช่วยลดความเสี่ยงด้านการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

Contact

69 Vipawadee Rangsit Road
Samsennai, Phayathai District,
Bangkok, Thailand 10400
  • 662 206 2000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Copyright © 2021 College of Management Mahidol University. All Rights Reserved.