To develop outstanding physician leaders, skilled in both medicine and management, to take positions of influence in which they will contribute substantially to the health and well-being of individuals and society

โครงการร่วม 2 หลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต - การจัดการมหาบัณฑิต (นานาชาติ)
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่มาของโครงการ

ในปัจจุบันโลกได้เผชิญกับภาวะผันแปรจากโรคอุบัติใหม่ ถึงแม้การรักษาพยาบาลและการให้บริการด้านสาธารณสุขของประเทศไทยจะมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ว่ามีคุณภาพติดอันดับต้นๆ ของโลก แต่ก็มีการใช้งบประมาณและทรัพยากรของประเทศอย่างมหาศาลและมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นทุกปี เพื่อที่จะรักษาคุณภาพของระบบสาธารณสุขไทยให้ยั่งยืนได้ เราจึงต้องมีการบริหารจัดการที่ดีในทุกระดับเพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรทั้งที่เป็นบุคคลากร อุปกรณ์ทางการแพทย์ หรืองบประมาณอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งมีโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาลจัดการฝึกอบรมผู้บริหารองค์กรด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศมาอย่างยาวนานเกือบ 50 ปี จึงได้ผนึกกำลังกับวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดลที่เป็นสถาบันการศึกษาทางด้านการบริหารจัดการชั้นนำของประเทศ เป็นหนึ่งในสี่สถาบันการศึกษาของประเทศไทยที่ได้การรับรองมาตรฐาน AACSB ในระดับนานาชาติ จัดทำหลักสูตรร่วม “แพทยศาสตรบัณฑิต-การจัดการมหาบัณฑิต” นี้ขึ้นโดยมุ่งหวังผลิตแพทย์นักบริหารที่มีภาวะผู้นำและมีความรู้ความสามารถทางการบริหารจัดการในระดับสากล ที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อสุขภาวะของสังคมไทยได้ กล่าวคือบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษานอกจากจะมีความรู้ ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาชีพในฐานะแพทย์อย่างเต็มที่แล้ว ยังจะมีสมรรถนะและทักษะทางด้านการบริหารจัดการและภาวะผู้นำที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับระบบสาธารณสุขของประเทศอีกด้วย

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (นานาชาติ)
สาขา Healthcare and Wellness Management

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ

งานแพทยศาสตรศึกษา
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
ชั้น 3 อาคารเรียนรวม ถนนพระราม 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร +66 (02) 201 0117

เส้นทางอาชีพ

บัณฑิตแพทย์มีเส้นทางอาชีพที่หลากหลาย อาจจะเป็นแพทย์ทั่วไปหรือแพทย์เฉพาะทางที่มีทักษะและสมรรถนะของการบริหารจัดการ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำที่สามารถเรียนรู้ต่อยอด นำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตได้ดีขึ้น อีกทั้งยังสามารถนำพาทีมงาน หน่วยงาน หรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนไปสู่วิสัยทัศน์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการมุ่งผลิตแพทย์นักบริหารให้กับประเทศและสังคม ซึ่งสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อสุขภาวะที่ดีขึ้นของสังคมไทย บัณทิตที่จบการศึกษาจากโครงการนอกจากจะมีความรู้ความสามารถเป็นฐานะแพทย์แล้ว ยังจะมีทักษะและความพร้อมในการบริหารจัดการโรงพยาบาล และองค์กรด้านสาธารณสุขทั้งตั้งแต่ระดับชุมชนจนถึงระดับประเทศ

หลักสูตรและการเรียนการสอน

นักศึกษาจะได้เรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 6 ปี และเพิ่มการเรียนในหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (นานาชาติ) อีก 1 ปี รวมเวลาศึกษา 7 ปี

Master of Management
Required Course (21 Credits)
Elective Course (9 Credits)

 • Emerging Healthcare & Wellness Business
 • Leading and Managing Healthcare Organizations
 • Principles & Concepts of Health System and Health Policy

Research Thesis

 • Health System Sciences
 • Healthcare Management
 • Health Economics
นักศึกษาเริ่มเรียนชั้นพรีคลินิก 3 ปีแรกที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จากนั้นเข้าศึกษาในหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (นานาชาติ) โปรแกรม Healthcare and wellness management 1 ปีที่ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล และกลับมาเรียนชั้นคลินิกที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พร้อมทำวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตอีก 3 ปี เมื่อสำเร็จการศึกษานักศึกษาจะได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) (Doctor of Medicine, M.D.) และการจัดการมหาบัณฑิต (นานาชาติ) (กจ.ม.) (Master of Management, M.M.)

การรับนักศึกษา

โครงการ M.D. – Master of Management เริ่มรับนักศึกษาสำหรับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2564 โดยเปิดรับนักศึกษาปีละ 20 คน ผ่านการรับตรงระบบ TCAS รอบ Portfolio (TCAS I) ของ ทปอ. โดยคัดเลือกจาก Portfolio และการสัมภาษณ์แบบ MMI

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ผลการศึกษามีคะแนนสะสมเฉลี่ย > 3.50
 • ผลคะแนนการสอบ Biomedical Admission Test (BMAT) > 12.0
 • ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (IBT) > 8.0 หรือ IELTS (Academic modules) > 6.5

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เปิดรับสมัคร (ตุลาคม 2563) (สามารถใช้คะแนน BMAT รอบพฤศจิกายนได้)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ (ธันวาคม 2563)
 • สัมภาษณ์ MMI (มกราคม 2564)
 • ประกาศผลผู้มีสทธิ์เข้าศึกษา (กุมภาพันธ์ 2564)
 • เปิดภาคการศึกษา (สิงหาคม 2564)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา (โดยประมาณ)
ตลอดหลักสูตร

แพทยศาสตร์บัณฑิต

300,000 บาท

การจัดการมหาบัณฑิต (นานาชาติ)

377,000 บาท

รวม 677,000 บาท


หมายเหตุ: โครงการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาตรวจสอบค่าใช้จ่ายในแต่ละหลักสูตรตามประกาศของคณะในแต่ละปีการศึกษา

คำถามที่พบบ่อย

เรียนจบแล้วยังต้องใช้ทุนหรือไม่
เมื่อจบการศึกษา บัณฑิตแพทย์ต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุนของแพทย์ผู้ให้สัญญาเช่นเดียวกับบัณฑิตแพทย์ทุกคน
เรียนจบแล้ว จะเป็นอะไรได้บ้าง
 • ระยะสั้นเป็น แพทย์นักบริหาร มีความสามารถในการนำทีมงานทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุข ทำอย่างร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีโอกาสประสบความสำเร็จทางอาชีพได้ดี
 • ระยะยาว เติบโตเป็นผู้บริหารองค์กรที่มีความรู้ด้านการจัดการที่ดี
ทำไมจึงต้องเรียนการจัดการในชั้นปีที่ 4 เพียงปีเดียว
หลังจบปีที่ 3 นักศึกษาจะมีความเข้าใจความรู้พื้นฐานและความพร้อมในด้านวัยวุฒิเพื่อเริ่มเรียนรายวิชาด้านการจัดการในปี4 และเมื่อได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดและวิธีการบริหารจัดการในปีที่4 จะทำให้นักศึกษามีความพร้อมและมีทักษะด้านการจัดการที่จำเป็น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในช่วงเวลาปี 5-7 ที่ออกฝึกหัดปฏิบัติงาน (ออกคลินิก) สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เกิดความเข้าใจและเห็นภาพของการบริหารจัดการที่ชัดเจนขึ้น ช่วยให้นักศึกษามีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

การเรียนปริญญาโทด้านการจัดการ 1 ปี จะเป็นระบบการเรียนสามเทอม ซึ่งในช่วงหนึ่งปีนี้ นักศึกษาแพทย์จะได้เรียนรายวิชาที่จำเป็นครบถ้วนถามที่กำหนดไว้ และเมื่อนศพ.สำเร็จรายวิชาพื้นฐานที่กำหนดไว้แล้ว จะเข้าสู่กระบวนการทำวิทยานิพนธ์ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งสองสถาบันในปีที่ 5-7
ทำไมต้องเรียน 7 ปี
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่องปริญญาโท ซึ่งปกติการเรียนหลักสูตรแพทย์ศาสตร์ต้องใช้เวลาหกปีเต็ม การเพิ่มเวลาเรียนออกไปหนึ่งปีจะช่วยให้ไม่ไปลดทอนคุณภาพในการเรียนการสอนด้านการแพทย์ แม้นักศึกษาแพทย์จะต้องใช้เวลาเพิ่มอีกหนึ่งปี ถือเป็นการลงทุนของเวลาที่คุ้มค่าในระยะยาว เพราะการมีทักษะในด้านการบริหารจัดการจะเป็นสมรรถนะที่สำคัญในการทำงานและเติบโตในวิชาชีพในอนาคต

นอกจากนี้ปกติการเรียนปริญญาโทเพียงอย่างเดียวใช้เวลา 1 ปีครึ่งถึงสองปี การจัดหลักสูตรแบบนี้จะช่วยให้นักศึกษาได้รับสองปริญญาโดยใช้เวลาเพิ่มอีกเพียงหนึ่งปี
หลักสูตร การจัดการมหาบัณฑิต เรียนอะไรบ้าง
เนื้อหาในหลักสูตรถูกออกแบบสำหรับแพทย์ที่มีความสนใจในการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาแพทย์นักบริหารที่มีความสามารถในการจัดการในโลกยุคดิสรัปชั่น ตลอดจนรับมือกับปัญหาในองค์กรและบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

โดยเนื้อหาจะประกอบเป็น 3 ส่วน ได้แก่
 1. Healthcare System & Policy เพื่อสร้างความเข้าใจแนวคิดของระบบบริการสุขภาพและนโยบายสาธารณสุข เข้าใจภาพรวมของอุตสาหกรรมสุขภาพ นโยบายสาธารณสุข โมเดลของการดูแลสุขภาพ ระบบการบริการสาธารณสุขทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ระบบการจ่ายเงิน ผ่านรายวิชา Principles & Concepts of Health Systems and Health Policy ประกอบกับ การเข้าใจเทรนด์แนวโน้มที่สำคัญของสุขภาพและเวลเนสผ่านรายวิชา Emerging Healthcare & Wellness Business Management
 2. Leadership & Management มีวิชาสำคัญอย่าง Leading and Managing Healthcare Organizations เกี่ยวกับภาวะผู้นำและการจัดการองค์กรสุขภาพ การบริหารจัดการกับบุคลากรทางการแพทย์หลากหลายวิชาชีพในองค์กรสุขภาพ สร้างความเข้าใจธรรมชาติขององค์กรทางสุขภาพ การบริหารจัดการโรงพยาบาลรัฐและเอกชน
  นอกจากนี้ในการเป็นผู้บริหารที่ดี หลักสูตรเพิ่มขีดความสามารถในการวางกลยุทธ์เพื่อทำให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านวิชาการตลาด การจัดการทางการเงิน เศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรบุคคล ตลอดจนออกแบบสร้างประสบการณ์บริการที่ดีให้กับผู้รับบริการได้ การจัดการข้อมูลและเทคโนโลยียุคใหม่
 3. 21st century skills ทักษะที่สำคัญโลกศตวรรษที่ 21 (soft skills) เช่น ภาวะความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม การตัดสินใจและการแก้ปัญหา การบริหารการเปลี่ยนแปลง การสื่อสารจูงใจ การเจรจาต่อรอง
เรียนที่ไหนบ้าง
 • ชั้นปีที่ 1 เรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
 • ชั้นปีที่ 2-3 เรียนที่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ในปีที่ 4 ที่เรียนเกี่ยวกับการจัดการมหาบัณฑิตจะเรียนที่วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง
 • ชั้นปีที่ 5-6 เรียนที่โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ชั้นปีที่ 7 เรียนที่โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และโรงพยาบาลสมทบ
งานแพทยศาสตรศึกษา
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพระราม 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร +66 (02) 201 1289
หน่วยรับเข้าศึกษาและทะเบียน
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
69 ถนนวิภาวดีรังสิต สามเสนใน
พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร +66 (02) 206 2000